Przetargi.pl
dostawa ryb i przetworów rybnych

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Kościuszki 18
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 621-47-02
 • Data zamieszczenia: 2015-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Kościuszki 18 18
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 016 621-47-02
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.jaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa ryb i przetworów rybnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa ryb i przetworów rybnych (dostawa miesięczna) - mintaj filet (szaterpak) do 10% glazury - 30 kg; panga filet do 20% glazury - 100 kg; morszczuk filet szaterpak do 10% glazury - 30 kg; filet śledziowy - 60 kg; makrela wędzona - 50 kg; pstrąg tusza - 10 kg.; tuńczyk w oleju 1705g. - 10 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 152000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.jaroslaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach