Przetargi.pl
Wykonanie sieci okablowania strukturalnego, przyłącza światłowodowego i dostawę urządzeń sieciowych, rozbudowę istniejącego okablowania wraz z budową bezprzewodowej sieci dostępowej

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego 10
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2761058 , fax. 17 2761058
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Dąbrowskiego 10 10
  38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie
  tel. 17 2761058, fax. 17 2761058
  REGON: 37048251200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozstrzyzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie sieci okablowania strukturalnego, przyłącza światłowodowego i dostawę urządzeń sieciowych, rozbudowę istniejącego okablowania wraz z budową bezprzewodowej sieci dostępowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na cztery etapy, tj: Etap I: Budowa przyłącza światłowodowego pomiędzy budynkami Szpitala Powiatowego w Strzyżowie przy ul. 700-lecia 1 a budynkiem Administracji ZOZ Strzyżów przy ul. Dąbrowskiego 10. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami, wskazówkami Zamawiającego. Szczegółowy opis zamówienia dot. tego etapu znajduje się w załącznikach: 2a. ETAP I-PW-01-2014 2b. ETAP I-Przedmiar ZOZ Strzyżów budowa światowodu 2c. ETAP I-PB_01_2014 Etap II: Budowa okablowania strukturalnego wraz z dostawą i konfiguracją urządzeń sieciowych na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno Użytkowego wg formuły zaprojektuj i wybuduj w budynku administracji przy ul. Dąbrowskiego 10. Wykonawca wykona budowę okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej na podstawie PFU oraz wykona dokumentację powykonawczą oraz niezbędne pomiary dla całości inwestycji. W ramach tego etapu nastąpi również instalacja i konfiguracja wymaganych przez Zamawiającego urządzeń sieciowych. Szczegółowy opis zamówienia dot. tego etapu znajduje się w załącznikach: 3a. ETAP II-PFU_08_2014 3b. ETAP II-przedmiar_lan 6. Specyfikacje techniczne urzadzeń sieciowych-załącznik do oferty nr 2 Etap III: Rozbudowa okablowania strukturalnego w Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie na ul. 700-lecia 1, w budynku Przychodni Powiatowej w Strzyżowie na ul. 700-lecia 1 oraz w budynku Przychodni Powiatowej na ul. Parkowej 4. Wykonawca wykona budowę okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej na podstawie załączonych dokumentów oraz wykona dokumentację powykonawcza oraz niezbędne pomiary dla całości inwestycji. Szczegółowy opis zamówienia dot. tego etapu znajduje się w załącznikach: 4a. Etap III - PFU 4b. ETAP III-podkłady 4c. Etap III- Rozbudowa istniejącego okablowania-zał. do oferty 1c Etap IV: Budowa bezprzewodowej sieci dostępowej na terenie Szpitala Powiatowego w Strzyżowie na ul. 700-lecia 1. Wykonawca wykona budowę okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej na podstawie załączonych dokumentów oraz wykona dokumentację powykonawcza oraz niezbędne pomiary dla całości inwestycji. Szczegółowy opis zamówienia dot. tego etapu znajduje się w załącznikach: 5a. ETAP IV-budowa bezprzewodowej sieci dostępowej-zał. do oferty nr 1d 5b. ETAP IV Podkłady
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawcy, którzy przystąpią do przetargu obowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 3.500 PLN. 2. Wadium należy złożyć najpóźniej w terminie składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z późn. zm). 4. Środki pieniężne należy wpłacić na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego o/Rzeszów, nr rachunku: 04 1130 1105 0005 2048 4920 0004 Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty lub wręczyć Zamawiającemu przy składaniu oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozstrzyzow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach