Przetargi.pl
Świadczenie usługi w zakresie prowadzenia szkolenia z obsługi spektrometru RTG oraz spektrometru iskrowego realizowanego w projekcie pn. Podkarpacie stawia na zawodowców

Zespół Szkół w Gorzycach ogłasza przetarg

 • Adres: 39-432 Gorzyce, ul. Żwirki i Wigury 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8362087 , fax. 015 8362087
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Gorzycach
  ul. Żwirki i Wigury 2 2
  39-432 Gorzyce, woj. podkarpackie
  tel. 015 8362087, fax. 015 8362087
  REGON: 00003721000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsgorzyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi w zakresie prowadzenia szkolenia z obsługi spektrometru RTG oraz spektrometru iskrowego realizowanego w projekcie pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie prowadzenia szkolenia z obsługi spektrometru RTG oraz spektrometru iskrowego w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców Szkolenie będzie prowadzone dla 6 grup uczniów.Przewiduje się dla każdej grupy po 10 godzin zajęć. Łączny wymiar godzin - 60 godz. Liczebność grup na tym szkoleniu wynosi od 5 do 7 osób. Zajęcia te są częścią wcześniejszych szkoleń realizowaną w firmie zewnętrznej. Szkolenie powinno odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Rozpoczęcie szkolenia nie wcześniej niż o godzinie 14:00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: nieodpłatne użyczenie sprzętu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zsgorzyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach