Przetargi.pl
Świadczenie usług sprzętem do konserwacji dróg powiatowych w 2015r.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, ul. Parkowa 28
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 014 6803155 , fax. 014 6803155
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Parkowa 28 28
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 014 6803155, fax. 014 6803155
  REGON: 85166523200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.rde.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzętem do konserwacji dróg powiatowych w 2015r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac : teren działania ZDP - Powiat Dębicki I. Usługa skrapiarką samochodową o poj. 5000 l - około 500 godz. pracy - ODM Brzostek II. Usługa skrapiarką samochodową o poj. 5000 l - około 450 godz. pracy - ODM Pilzno III. Usługa równiarką samojezdną - 70 godz. pracy - ODM Pilzno i ODM Brzostek IV. Usługa koparką podsiębierną o pojemności łyżki powyżej 0,4 m3 wraz z wywozem urobku i plantowaniem skarp - ODM Pilzno - 4 km pogłębiania rowów i 40000 m? ścinania poboczy V. Usługa koparką podsiębierną o pojemności łyżki powyżej 0,4 m3 wraz z wywozem urobku i plantowaniem skarp - ODM Brzostek - 7 km pogłębiania rowów i 30000 m? ścinania poboczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 455000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.rde.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach