Przetargi.pl
Roboty budowlane związane z przebudową węzłów sanitarnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) w blokach: Przychodni dla Dorosłych oraz Przychodni dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8664000 , fax. 017 8664702
 • Data zamieszczenia: 2015-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  ul. Lwowska 60 60
  35-301 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8664000, fax. 017 8664702
  REGON: 69069752900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane związane z przebudową węzłów sanitarnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) w blokach: Przychodni dla Dorosłych oraz Przychodni dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane związane z przebudową węzłów sanitarnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) w blokach: Przychodni dla Dorosłych oraz Przychodni dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452151400
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 1. Wadium można wnieść w : 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, ztym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego : BANK PEKAO S.A. IIO/ RZESZÓW NR 28124026141111000039639037. (UWAGA ! NA PRZELEWIE NALEŻY WPISAĆ NR POSTĘPOWANIA) 3. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć do siedziby Zamawiającego - sekretariat Dyrektora do dnia otwarcia ofert do godziny składania ofert. Natomiast do oferty należy dołączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji z uwzględnieniem wymaganego minimum 36 m-cy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach