Przetargi.pl
Dostosowanie pomieszczenia pod montaż gamma-kamery.

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 6775065 , fax. 16 6775064
 • Data zamieszczenia: 2014-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
  ul. Monte Cassino 18 18
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 16 6775065, fax. 16 6775064
  REGON: 00031468400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wszp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie pomieszczenia pod montaż gamma-kamery.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostosowanie pomieszczenia pod montaż gamma-kamery w zakresie PRAC INSTALACJNO-BUDOWLANYCH POD MONTAŻ URZĄDZENIA AnyScan SC. I. Pomieszczenie sterowni. 1. Wykonanie ścianki działowej pomiędzy sterownią a pomieszczeniem badań (powierzchnia ok. 2,10 m2). Wykończenie ściany płytkami glazurowanymi szkliwionymi - koloru jasna zieleń. Wysokość pomieszczenia: 2,95 m. 2. W nowej ściance sterowni wykonać okno radiologiczne o szerokości 1,6 x 0,8 m stopień ochrony na podstawie projektu osłon radiologicznych. 3. Do sterowni wykonać nowe wejście od strony korytarza poprzez montaż drzwi aluminiowo-szklonych o wymiarach szer. 0,8 m. wys. 2,05 m. 4. Wykonanie płytek podłogowych w pomieszczeniu sterowni. Płytki antypoślizgowe typu Gress, kolor: szary. 5. Adaptacja instalacji elektrycznej i komputerowej w pomieszczeniu sterowni na podstawie wytycznych instalacyjnych, które stanowią załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - projektu umowy. 6. Wykonanie blatu pod konsolę sterującą. Blat typowy koloru beżowego. II. Pomieszczenie badań. 1. Wykonanie projektu osłon radiologicznych zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi. 2. Uzgodnienie projektu z Państwową Inspekcją Sanitarną. 3. Demontaż istniejącej gamma kamery i transport do magazynu na terenie szpitala. 4. Dostosowanie pomieszczenia zgodnie z zatwierdzonym projektem osłon. Wykończenie ścian płytami K/G (szpachlowanie i malowanie farbami akrylowymi) lub gotowymi panelami (kolor do uzgodnienia). 5. Wykonanie nowego otworu drzwiowego pomiędzy poczekalnią, a pokojem badań z montażem drzwi radiologicznych szer. 1,10 m wys. 2,05 m. Stopień ochrony na podstawie projektu osłon radiologicznych. 6. Demontaż starych drzwi do pomieszczenia poczekalni z zamurowaniem otworu. Materiał ściany: cegła ceramiczna. 7. Wymiana drzwi aluminiowych pomiędzy korytarzem, a pomieszczeniem badań na radiologiczne wymiar szer. 1,10 m wys. 2,05 m. Stopień ochrony na podstawie projektu osłon radiologicznych. 8. Wykonanie kanałów posadzkowych wg załączonego rysunku i wytycznych instalacyjnych. Kanały umieścić w warstwie posadzkowej. 9. Położenie wykładziny antyelektrostatycznej na całości powierzchni pomieszczenia (nie dotyczy podstawy urządzenia). 10. Przebudowa instalacji elektrycznej i komputerowej w oparciu o wytyczne instalacyjne. 11. Przeliczenie systemu wentylacji i klimatyzacji dla potrzeb nowego aparatu i jego ewentualne dostosowanie. Dokonanie pomiarów rzeczywistej skuteczności. 12. Ewentualne wzmocnienie stropu poprzez podparcie. 13. Wykonanie nowego zasilania urządzenia (odległość od rozdzielni do 15 mb). 14. Zlecenie wykonania pomiarów dozymetrycznych po zainstalowaniu urządzenia. III. Wymagana dokumentacja techniczna. 1. Wykonanie ekspertyzy stropu pod względem ciężaru urządzenia i ewentualne wykonanie projektu konstrukcyjnego wzmocnienia stropu w tym wzmocnienie posadzki pod urządzeniem. 2. Dokumentacja powykonawcza adaptacji pomieszczenia oraz pomiary elektryczne. 3. Projekt osłon radiologicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452151400
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 59 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienie wadium. Wartość wadium: 5000,00 zł - szczegóły dot. wniesienia wadium zawarte są w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania liczony od czasu demontażu urządzenia do momentu przekazania pomieszczenia pod montaż nowego aparatu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wszp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach