Przetargi.pl
Modernizacja nowo nabytych nieruchomości w Gorzowie Wlkp.

Miasto Gorzów Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48957355576 , fax. +48957355612
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gorzów Wlkp.
  Sikorskiego 3-4
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. +48957355576, fax. +48957355612
  REGON: 21096668000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja nowo nabytych nieruchomości w Gorzowie Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nowo nabytych nieruchomości”, realizowanych na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 267/17 i 470/18, w zakresie przebudowy piętra 4, 5, 6 wg dokumentacji projektowej obejmującej Etap I oraz piętra 7 wg dokumentacji projektowej obejmującej etap II i uzyskania pozwolenia na ich użytkowanie wraz z niezbędnymi robotami na pozostałych kondygnacjach, t.j.: piwnica, parter, 1, 2, 3, 8, 9 piętro w zakresie budowy szachtów i pionów różnych instalacji oraz serwerowni na 3 piętrze, umożliwiającymi funkcjonowanie pomieszczeń biurowych na kondygnacjach od 4 piętra do piętra 7 budynku biurowego (wysokiego) położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wełniany Rynek 18 B. Zakres zamówienia będzie obejmował w szczególności:- roboty rozbiórkowe ścian murowanych i żelbetowych monolitycznych oraz stropów z płyt żerańskich i gęsto żebrowych typu DZ3 i DZ4; - roboty rozbiórkowe istniejących instalacji elektrycznych, telefonicznych, gazowych, wodnych, sanitarnych, c.o., systemu oddymiania, p.poż., oraz demontaż istniejących urządzeń wyposażenia budynku, - roboty rozbiórkowe sufitów podwieszanych, ścianek działowych i murowanych kanałów wentylacyjnych, - rozbiórki wszelkich warstw wykończeniowych podłóg, - wymurowanie komina wentylacyjnego systemu zapobiegania zadymieniu klatki schodowej, - budowa ścian działowych murowanych, - budowa ścian działowych oraz zabudów w systemie lekkiej zabudowy, - wydzielenie szachtów instalacyjnych, - posadzki epoksydowe i płytkowe z płytek ceramicznych, - remont tynków i prace malarskie, - wymiana stolarki drzwiowej, - wymiana stolarki okiennej i parapetów, - wymiana dźwigów osobowych, przy czym jeden dźwig należy przystosować dla osób niepełnosprawnych i służb ratowniczych z wyjściem na klatkę schodową i na zewnątrz budynku, - budowa nowej instalacji zapobiegającej zadymianiu klatki schodowej, - budowa instalacji wody użytkowej i p.poż., kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, - budowa instalacji oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, zasilania wentylacji i klimatyzacji, instalacji dedykowanej do zasilania komputerów, instalacji sieci strukturalnej LAN, instalacji systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, instalacji systemu sygnalizacji pożaru, instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, ochrony przepięciowej, ochrony przeciwporażeniowej, instalacji przeciwpożarowej, rozdzielnicy głównej z rozdziałem energii elektrycznej w budynku oraz modernizacja zasilania budynku. Inwestycja realizowana będzie na ul. Wełniany Rynek, w szczególności w zakresie następujących działek o numerach ewidencyjnych:1861/1 oraz 1976/2 obręb 5 Śródmieście Gorzów Wlkp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Tabele Elementów Rozliczeniowych,2.Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych),3.Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 4.Pisemne Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów jeśli dotyczy).5.Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U z 2019r, poz. 1010), które powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem: Tajemnica przedsiębiorstwa, 6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach