Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wycinkę i korektę drzew na terenie gminy Słubice

Gmina Słubice ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, ul. Akademicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 372 000 , fax. 957 582 880
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słubice
  ul. Akademicka 1
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 957 372 000, fax. 957 582 880
  REGON: 21096679200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slubice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wycinkę i korektę drzew na terenie gminy Słubice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie podzielone jest na 3 części. Wykonawcy mogą złożyć oferty na wszystkie części lub wybraną część. CZĘŚĆ I - wycinka drzew na poziomie gruntu, wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew i frezowanie pni. Zadanie I zamówienia obejmuje usługę polegającą na wycince drzew wyszczególnionych w załączniku Nr 1W, na poziomie gruntu, wykonanie cięć sanitarnych i technicznych na wyszczególnionych w załączniku Nr 2K oraz frezowanie pni, zgodnie z załącznikiem Nr 3F. Wyrobienie drewna na 40 cm odcinki. Zabezpieczenie, wywiezienie pozyskanego drewna, złożenie i poukładanie we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich. Zabiegi cięć pielęgnacyjno – technicznych powinny uwzględniać cechy poszczególnych gatunków drzew, a mianowicie: sposób wzrostu, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, konstrukcję korony. Szczegółowy opis zamówienia zawiera wzór umowy, który jest załącznikiem do SIWZ. CZĘŚĆ II - wycinka drzew oraz cięcia pielęgnacyjno – techniczne w koronach drzew na terenie cmentarza komunalnego w Słubicach Zadanie II zamówienia obejmuje usługę polegającą na wykonaniu cięć sanitarnych i technicznych 40 szt. dębów oraz wycince 7 szt. drzew, zgodnie z załącznikiem Nr C 1, rosnących na terenie cmentarza komunalnego w Słubicach. Zabiegi cięć pielęgnacyjno – technicznych powinny uwzględniać cechy poszczególnych gatunków drzew, a mianowicie: sposób wzrostu, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, konstrukcję korony. Szczegółowy opis zamówienia zawiera wzór umowy, który jest załącznikiem do SIWZ. CZĘŚĆ III - usunięcie wiatrołomów, drzew rosnących na terenie Parku SOSiR Zamówienie obejmuje usługę polegającą na usunięciu wywrotów i złomów oraz usunięciu drzew (7 szt. sosny, 1 szt. brzozy) z terenu Parku SOSiR z pozyskaniem drewna w łącznej ilości około 50 m3. Wyrobienie drewna na 40 cm odcinki. Zabezpieczenie, wywiezienie pozyskanego drewna, złożenie i poukładanie wg. gatunku, we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich. Szczegółowy opis zamówienia zawiera wzór umowy, który jest załącznikiem do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach