Przetargi.pl
Modernizacja budynku wielofunkcyjnego polegająca na ociepleniu budynku będącego współwłasnością Województwa Warmińsko - Mazurskiego i Powiatu Nidzickiego wraz z wymianą schodów i wykonaniem zadaszenia schodów prowadzących do kotłowni i archiwum, będącego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5346265 w. 22 , fax. 089 5399876
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Pstrowskiego 28b 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5346265 w. 22, fax. 089 5399876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku wielofunkcyjnego polegająca na ociepleniu budynku będącego współwłasnością Województwa Warmińsko - Mazurskiego i Powiatu Nidzickiego wraz z wymianą schodów i wykonaniem zadaszenia schodów prowadzących do kotłowni i archiwum, będącego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja budynku wielofunkcyjnego polegająca na ociepleniu budynku będącego współwłasnością Województwa Warmińsko - Mazurskiego i Powiatu Nidzickiego wraz z wymianą schodów i wykonaniem zadaszenia schodów prowadzących do kotłowni i archiwum, będącego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach