Przetargi.pl
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta w Kolbuszowej

Gmina Kolbuszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48172271333 , fax. +48172272939
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kolbuszowa
  ul. Obrońców Pokoju 21
  36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
  tel. +48172271333, fax. +48172272939
  REGON: 69058166600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kolbuszowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta w Kolbuszowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w ramach zadania pn.: „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta w Kolbuszowej”. Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień: Nr kodu CPV: 71410000-5 Usługi planowania przestrzennego 71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta w Kolbuszowej, na podstawie Uchwały Nr XXI/248/2020 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi do projektu planu miejscowego należy: sporządzić Opracowanie ekofizjograficznege, opracować Prognozę oddziaływania na środowisko, Opracować Prognozę skutków finansowych. opracowanie i przekazanie projektu planu miejscowego celem zaopiniowania/uzgodnienia przez GKUA oraz właściwe instytucje i organy, przygotowanie wniosku o zgodę na wyłączenie gruntów leśnych na cele nieleśne, udział projektanta w dyskusji publicznej, w terminie wskazanym w obwieszczeniu/ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, przedstawienie rozstrzygnięcia ewentualnych uwag, przekazanie projektu planu wraz ze skompletowaniem dokumentacji celem uchwalenia oraz przekazania Wojewodzie Podkarpackiemu do legalizacji. Obszar o pow. ok. 110,00 ha przewidziany do opracowania mpzp obejmuje działki częściowo zainwestowane o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, usług sakralnych wraz z cmentarzem parafialnym. Pozostała część obszaru jest niezainwestowana, nie jest objęta strefami ochrony konserwatorskiej i nie występują na niej żadne formy ochrony przyrody, teren ten znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Teren w użytkowaniu leśnym wymagał będzie uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Projekt planu miejscowego należy opracować na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.), - oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. UWAGA: Jeżeli SIWZ lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty Zamawiający, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy PZP dopuszcza składania „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Kolejność preferencji norm należy zachować zgodnie z art. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71410000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach