Przetargi.pl
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z rozbiórką części budynku oraz niezbędna infrastruktura towarzyszącą”

Gmina Baligród ogłasza przetarg

 • Adres: 38-606 Baligród, Plac Wolności
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 684 077 , fax. 134 684 077
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baligród
  Plac Wolności 13
  38-606 Baligród, woj. podkarpackie
  tel. 134 684 077, fax. 134 684 077
  REGON: 53334000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.baligrod.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z rozbiórką części budynku oraz niezbędna infrastruktura towarzyszącą”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu budynku wielorodzinnego 13-rodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewidencyjnych 483/4 obręb Baligród gmina Baligród wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach