Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych - leki różne, płyny infuzyjne dla BPR SPZOZ w Sanoku

BIESZCZADZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SPZOZ W SANOKU ogłasza przetarg

 • Adres: 38-500 Sanok, Jezierskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 46 284 60 , fax. + 481346244
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: BIESZCZADZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SPZOZ W SANOKU
  Jezierskiego 21
  38-500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 13 46 284 60, fax. + 481346244
  REGON: 38037204600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieszczadzkiepogotowie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych - leki różne, płyny infuzyjne dla BPR SPZOZ w Sanoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych - leki różne, płyny infuzyjne oraz środków dezynfekcyjnych dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku - Zaoferowane produkty muszą być dopuszczone(aktualnie) do obrotu na terenie Polski. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 10 miesięcy od daty dostawy. 2. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny słownik zamówień: CPV – 33.60.00.00-6 produkty farmaceutyczne Wykonawca musi zaoferować 60 dniowy termin płatności faktury VAT od daty prawidłowego jej wystawienia oraz okres niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. równoważnych farmaceutyczne i terapeutycznie. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące zagadnień biorównoważności leków; zmodyfikowano wg Kaliszana i Janickiego. Pojęcie Definicja Równoważność farmaceutyczna Równoważność farmaceutyczna określa sytuację, w której porównywane leki zawierają taką samą ilość środka leczniczego w takiej samej (lub zasadniczo podobnej - np. tabletki, kapsułki) postaci leku, odpowiadającej tym samym porównywalnym normom i które przeznaczone są do podawania taką sama drogą; równoważność farmaceutyczna nie warunkuje równoważności terapeutycznej, gdyż różnice w zakresie substancji uzupełniających i procesu produkcyjnego mogą powodować różnice w rozpuszczaniu oraz biodostepnosci, a w konsekwencji w działaniu środka farmaceutycznego. Równoważność terapeutyczna Dwa środki są równoważne terapeutycznie, jeżeli są równoważne farmaceutycznie i jeżeli po ich podaniu w takiej samej dawce ich efekty zarówno w zakresie skuteczności jak i bezpieczeństwa są takie, jak można było oczekiwać na podstawie odpowiednich badań. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w opakowaniach innych niż określone załączniku nr 2 do SIWZ pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości, jednak zaoferowane opakowanie nie może zawierać więcej niż podwojoną w stosunku do wyspecyfikowanych ilość sztuk. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamiany produktów leczniczych na równoważne suplementy diety.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach