Przetargi.pl
Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych dróg wojewódzkich w podziale na części: Część I - Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Część II - Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku Część III - Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, ul. Żarnowiecka 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6732544
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku
  ul. Żarnowiecka 3 3
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 058 6732544
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdwgdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych dróg wojewódzkich w podziale na części: Część I - Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Część II - Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku Część III - Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych dróg wojewódzkich w podziale na części: Część I - obejmująca wykonanie ścinki poboczy na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w przybliżonej ilości 20 200 m2 Część II - obejmująca wykonanie ścinki poboczy na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku w przybliżonej ilości 18 103 m2 Część III - obejmująca wykonanie ścinki poboczy na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim w przybliżonej ilości 6 500 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 17.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część I - Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - 930,00zł (słownie zł dziewięćset trzydzieści) Część II - Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku - 600,00zł (słownie zł sześćset) Część III - Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim 320,00zł - (słownie zł trzysta dwadzieścia)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdwgdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach