Przetargi.pl
Remont ogrodzenia ceglanego w kompleksie przy ulicy 17 Marca 20 i Jagiellońskiej 16 Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku

Jednostka Wojskowa 1128 ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 620 62 16 , fax. 55 620 62 75
 • Data zamieszczenia: 2015-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 1128
  ul. 17 Marca 20 20
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 55 620 62 16, fax. 55 620 62 75
  REGON: 19247126500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.22blot.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ogrodzenia ceglanego w kompleksie przy ulicy 17 Marca 20 i Jagiellońskiej 16 Jednostki Wojskowej 1128 w Malborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie praz związanych z remontem istniejącego ogrodzenia w wyznaczonych miejscach w kompleksie przy ulicy 17 Marca 20 oraz Jagiellońskiej 16 w Malborku administrowanym przez infrastrukturę JW 1128 Malbork. Zakres przedmiotu zamówienia rozbiórka istniejącego ogrodzenia,odkopanie jednostronne ław ogrodzenia i ogrodzenia od strony Jednostki Wojskowej,zasypanie wykopów,poszerzenie istniejących ław fundamentowych żelbetonowych,przygotowanie i montaż zbrojenia, zabetonowanie ceownika 2 160 w ławie i ścianie betonowej słupki bramkowe, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych,murowanie słupków z cegły klinkierowej,odtworzenie i osadzenie podstawy kwiatonu, odtworzenie i osadzenie stożka i kwiatonu,uzupełnienie tynków zewnętrznych bonie na słupkach,dwukrotne malowanie silikatową tynków bonie na słupkach, murowanie ścian z cegły klinkierowej,wykończenie muru ogrodzenia dachówką mnich mniszka,wykończenie słupków pośrednich dachówką karpiówką wieżową dwustronnie przykrytą gąsiorami wieżowymi,osadzenie bramy stalowej 1szt., miniowanie i dwukrotne malowanie farbą ftalonową w kolorze czarnym młotkowym,zabezpieczenie z drutu kolczastego ogrodzenia na wysięgnikach, Zamawiający przekaże Wykonawcy część materiałów, zgodnie z podstawą kosztorysową do pełnego wykonania robót cegła klinkierowa kształtowa pełna F 15 1 965szt.,cegła klinkierowa pełna brązowa 5 171szt.,cegła klinkierowa brązowa kształtowa 1 549szt.,dachówka ceramiczna Mnich, Mniszka po 1 184szt.,drut kolczasty 69,17kg,kwieton liść dębu 40szt.,płyta podstawa stożka 37szt. zabezpieczona w pełnej ilości,stożek podstawy kwietonu 40szt. zabezpieczony w pełnej ilości,elementy ozdobne bramy 5szt.Pozostałe materiały i urządzenia do prawidłowego wykonania robót dostarczone zostaną przez Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za odebranie uszkodzonego materiału oraz za uszkodzenia materiału powstałe w trakcie wykonywania robót.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy zakres rzeczowy robót w tym robót towarzyszących i tymczasowych określają załączniki 1Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zwana dalej: STWiOR 2Przedmiary robót,3Dokumentacja projektowa rysunkowa. 4Ponadto szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 5.Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności 1Przedmiar robót 2Specyfikacje techniczne Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 6.Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, nie może być krótszy niż 3 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad i usterek przez Strony, zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do protokołu odbioru robót. chyba, że Wykonawca w ofercie wskaże 4 lata bądź 5 lat Jeżeli poszczególne wyroby budowlane są objęte gwarancją, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora wyrobów. Na wyroby objęte gwarancją producenta Wykonawca przedłoży w dniu odbioru robót dokumenty potwierdzające gwarancję producenta w formie kserokopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Gwarancja musi obejmować co najmniej okres wynikający z oferty Wykonawcy. Jeżeli termin gwarancji na wyroby użyte do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy posiadają gwarancje producenta na okres krótszy niż gwarancja Wykonawcy w ofercie, wówczas Wykonawca przejmuje gwarancję na te wyroby do czasu trwania gwarancji i rękojmi. Szczegółowe warunki gwarancji określa dokument pn. Projekt umowy WIZJA LOKALNA. aZe względu na specyfikę przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej obiektu. bDokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej terenu robót w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Przybyłe osoby powinny posiadać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem. cWizja lokalna odbędzie się na telefoniczne zgłoszenie Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z wyprzedzeniem 48 godzin.dMiejsce spotkania Biuro Przepustek Jednostka Wojskowa 1128, ulica 17 Marca 20, 82 200 Malbork e sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego w tym zakresie, którymi są: p. Bogumiła CZYŻNIKIEWICZ tel. 261 536 705, p. Ewa ZIELIŃSKA WÓJTOWICZ tel. 261 536 734 Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 8.Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostało wskazane pochodzenie marka, znak towarowy, producent, dostawca materiałów, oznacza to również określenie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykazanie równoważności zaoferowanego materiału spoczywa na Wykonawcy, a zastosowanie tego materiału wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający umożliwia korzystanie z mediów energia elektryczna, woda do celów technologicznych i socjalnych za odpłatnością na nw. warunkach wskazane przez Zamawiającego miejsca poboru mediów musi być olicznikowane na koszt Wykonawcy robót, wykonawca zawrze umowę na dostawę energii elektrycznej z wojskowym płatnikiem zużycia energii elektrycznej tj. Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni ul. Jana z Kolna 8b w terminie 7 dni od zawarcia umowy,Wykonawca złoży zobowiązanie uregulowania kosztów za dostarczona wodę do celów technologicznych i socjalnych z wojskowym płatnikiem ww. mediów tj. JW 1128 w Malborku w dniu przekazania placu budowy, zapłata dla Wykonawcy za wykonaną umowę nastąpi po udokumentowaniu uregulowania należności za zużycie mediów. Zasady wstępu na obiekty chronione Jednostki Wojskowej 1128 i system przepustkowy: Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac, zobowiązany jest wystąpić o przepustkę zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu przepustkowego dla firm zewnętrznych realizujących zadania na terenie kompleksów JW 1128. Ponadto Wykonawcy realizujący prace na terenie lotniska wojskowego powinni przejść odpowiednie szkolenie z zasad FOD przed wydaniem przepustek. Do wykazu niezbędne są dane osób, które będą wykonywała prace tj. imię i nazwisko, nazwę i numer dowodu tożsamości, czasookres oraz miejsce i rodzaj wykonywanej pracy, a także nazwę firmy podwykonawcy. W przypadku pojazdów należy podać czasookres i miejsce wykonywanej pracy, markę pojazdu oraz numer rejestracyjny. W przypadku wywozu materiałów budowlanych, sprzętu, gruzu itp. z terenu JW 1128, kierownik budowy zobowiązany jest do każdorazowego pisemnego zgłoszenia takiego faktu do Komendanta Ochrony w celu przygotowania przepustek materiałowych. Po zakończeniu inwestycji przepustki osobowe okresowe i samochodowe należy zdać do Sekcji Ochrony Fizycznej. Wykonawca będący cudzoziemcem lub zatrudniającym cudzoziemców przed przystąpieniem do realizacji umowy zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o tym fakcie w celu uzyskania akceptacji Służb Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie wstępu osób na tereny Jednostki Wojskowej 1128 Malbork. Wymagania stawiane Wykonawcy Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zasad bezpieczeństwa w zakresie poruszania się pojazdów mechanicznych po obiekcie wojskowym oraz innych zaleceń przekazywanych doraźnie przez osobę koordynującą. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie. W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych, dróg Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w rejonie wykonywania prac. Za wszelkie zdarzenia powstałe w wyniku nie przestrzegania tych zobowiązań konsekwencje ponosi wykonawca robót wraz z odpowiedzialnością materialną. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie własnych źródeł energii elektrycznej, dostaw wody do celów technologicznych i socjalnych przez Wykonawcę robót na własny koszt i staraniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Ustala się wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy i zero groszy). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych. 3.Wadium w postaci poręczeń bankowych, poręczeń SKOK, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804) lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości można wnieść w oryginale jako odrębny załącznik do oferty, umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałych dokumentów ofertowych lub do kasy w siedzibie Zamawiającego bud. nr 1 I piętro. Kasa czynna jest w dni powszednie: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 11.00 do 14.00. 4. Wadium w postaci pieniądza należy wnieść dokonując wpłaty (przelewu) na konto Zamawiającego: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Gdańsk nr konta 29 1010 1140 0173 1413 9120 1000 Za termin skuteczny wniesienia wadium uznaje się termin wpłynięcia pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Wniesienie wadium w postaci pieniądza należy dokonać z takim wyprzedzeniem, żeby wpłynęły na rachunek Zamawiającego w wymaganym terminie. UWAGA! Zamawiający nie wyraża zgody na przyjmowanie do kasy wadium w postaci pieniądza. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Ponadto koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych Zamawiającego. 6.Nie wniesienie wadium, wniesienie wadium po terminie, w innej postaci niż wskazane w art. 45 ust. 6 ustawy będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy. 7.Termin ważności wadium wniesionej w innej formie aniżeli pieniądz nie może być krótszy od terminu związania ofertą. Wniesienie wadium o terminie ważności krótszym aniżeli termin związania ofertą będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wniesione w postępowaniu, w sytuacji zaistnienia przesłanek art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca: na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej którego oferta została wybrana odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.22blot.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach