Przetargi.pl
Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych przy drogach wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich Gdańsk ogłasza przetarg

 • Adres: 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 32 64 987, 986, 985 , fax. 058 32 64 988
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich Gdańsk
  ul. Mostowa 11A 11A
  80-778 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 32 64 987, 986, 985, fax. 058 32 64 988
  REGON: 19168727600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdwgdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych przy drogach wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotu zamówienia jest ścinka - regulacja zawyżonych poboczy gruntowych wraz z wywozem gruntu w miejsce odkładu, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 221 i jeżeli zaistnieje taka potrzeba innych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw-gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach