Przetargi.pl
Wykonanie prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, utwardzeniem i wyrównaniem poboczy oraz dróg gruntowych oraz ścinką zawyżonych poboczy dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 r.

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6834999 , fax. 058 6834899
 • Data zamieszczenia: 2014-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
  ul. Wojska Polskiego 16 16
  83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. 058 6834999, fax. 058 6834899
  REGON: 19168640800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gdanski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, utwardzeniem i wyrównaniem poboczy oraz dróg gruntowych oraz ścinką zawyżonych poboczy dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, utwardzeniem i wyrównaniem poboczy oraz dróg gruntowych oraz ścinką zawyżonych poboczy dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 r. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: Usługa zostanie wykonana w ramach 3 zadań: Zadanie nr 1 - Utwardzenie i wyrównanie poboczy oraz dróg gruntowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 r. Zakres prac obejmuje: 1. Profilowanie nawierzchni gruntowych wraz z zagęszczeniem. 2. Uzupełnienie nawierzchni gruntowych oraz wskazanych miejsc w poboczach kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5. - roboty przygotowawcze; - wbudowanie materiału wraz z zagęszczeniem; - oczyszczenie terenu. Zadanie nr 2 - Ścinka zawyżonych poboczy dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 r. Zakres prac obejmuje: - roboty przygotowawcze, - dostarczanie sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca ścinki, - ścięcie poboczy (bez względu na grubość ścinki) z równoczesnym wyprofilowaniem poboczy nadając im spadki poprzeczne, - wywiezienie uzyskanego urobku poza pas drogowy , - profilowanie i zagęszczenie, - oczyszczenie nawierzchni bitumicznej po zakończeniu robót, - odtransportowanie sprzętu i narzędzi, - oczyszczenie terenu po ścince zawyżonych poboczy, - zabezpieczenie miejsca ścinki zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym (sporządzenie na własny koszt i przestrzeganie sporządzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywanej usługi). Zadanie nr 3 - Konserwacja wraz z czyszczeniem rowów oraz przepustów położonych w ciągu dróg powiatowych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 r. Zakres prac obejmuje: 1.Oczyszczenie rowów do 0,5 m głębokości z wyprofilowaniem dna i skarp, usunięciem roślinności i zakrzaczeń oraz transportem urobku poza plac budowy i utylizacją. 2.Oczyszczenie wraz z udrożnieniem przepustów o średnicy od ? 0,3 m do ? 0,6 m wraz z transportem urobku poza plac budowy oraz utylizacją UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia w ramach robót uzupełniających dla każdego z zadań. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w formularzach cenowych stanowiących załącznik nr 4A, 4B, 4C, specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wykaz dróg powiatowych ( załącznik nr 7 do SIWZ). 4.W ramach wyszczególnionych w ww. formularzu cenowym robót należy wykonać również wszelkie roboty-prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w formularzu cenowym, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej. 5.Odpady, śmieci powstałe w trakcie realizacji robót (rozbiórek) Wykonawca wywiezie poza teren budowy i będzie z nimi postępował zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21). 6. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/ podwykonawców , zgodnie z art. 36a ust.1 Ustawy. 7. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy /podwykonawców, w oparciu o art. 36b ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie informacji na temat części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór zał. nr 8 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości Zadanie nr 1 - w wysokości 400,00 zł, zadanie nr 2 - w wysokości 600,00 zł, zadanie nr 3 - w wysokości 1.300,00 zł. W przypadku jeżeli do godz. 11:30 dnia 26.02.2014 r . nie wpłynie wymagana kwota wadium na konto Zamawiającego, będzie to oznaczało, że wadium nie zostało wniesione. W przypadku jeżeli do godz. 11:30 dnia 26.02.2014 r . nie wpłynie wymagana kwota wadium na konto Zamawiającego, będzie to oznaczało, że wadium nie zostało wniesione.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-gdanski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach