Przetargi.pl
Zakup i dostawa odczynników chemicznych, odczynników chemicznych specjalnych, wzorców/materiałów odniesienia, materiałów eksploatacyjnych do chromatografii i spektrometrii mas, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów filtracyjnych dla laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-001 Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha 293
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3094911 do 13 , fax. 058 3094634
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Trakt św. Wojciecha 293 293
  80-001 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3094911 do 13, fax. 058 3094634
  REGON: 00016231700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa odczynników chemicznych, odczynników chemicznych specjalnych, wzorców/materiałów odniesienia, materiałów eksploatacyjnych do chromatografii i spektrometrii mas, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów filtracyjnych dla laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: odczynników chemicznych, odczynników chemicznych specjalnych, wzorców/materiałów odniesienia, materiałów eksploatacyjnych do chromatografii i spektrometrii mas, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów filtracyjnych, określonych w 6-ciu częściach dla Laboratorium: WIOŚ w Gdańsku z siedzibą przy Trak Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, Delegatury WIOŚ w Słupsku z siedzibą przy ul. Kniaziewicza 30, 76-200 Słupsk 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ pt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy. Załącznik ten stanowić będzie integralną część umowy zawartej z wybranym Wykonawcą. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje także transport do Zamawiającego, rozładunek przedmiotu zamówienia, pokrycie kosztów dostawy do siedziby WIOŚ oraz pokrycie kosztów usługi kurierskiej związanej ze zwrotem opakowań (kaucjonowanych i niekaucjonowanych) 4.Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336963008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców składających oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres przydatności (gwarancji)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wios-gdansk.bip.gov.pl/ lub http://www.gdansk.wios.gov.pl/pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach