Przetargi.pl
Likwidacja szkód powodziowych na wałach p.powodziowych powiatu konińskiego

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-510 Konin, ul. Okólna 59
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2421075 , fax. 063 2432083
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie
  ul. Okólna 59 59
  62-510 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2421075, fax. 063 2432083
  REGON: 63128484200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja szkód powodziowych na wałach p.powodziowych powiatu konińskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zadania obejmuje naprawę powstałych w wyniku powodzi uszkodzeń w wałach przeciwpowodziowych na Polderze Barłogi, Nizina Konińska, Krzymów, Rumin, Osiecza, Golina, Grójec tj.: 1. Prawostronny wał p. powodziowy Strugi Zarzewskiej - 4,292 km 2. Lewostronny wał p. powodziowy rz. Warty - 0,698 km 3. Lewostronny wał p. powodziowy rz. Warty - 13,790 km 4. Lewostronny wał p. powodziowy K. .Nowy Topiec - 3,500 km 5. Prawostronny wał p. powodziowy K. Nowy Topiec - 4,500 km 6. Lewostronny wał p. powodziowy rz. Warty - 1,699 km 7. Lewostronny wał p. powodziowy rz. Warty - 5,913 km 8. Prawostronny wał p. powodziowy rz. Warty - 10,860 km 9. Prawostronny wał p. powodziowy rz. Warty - 0,710 km Lokalizacja wałów i rozwiązania projektowe: 1. Prawostronny wał p. powodziowy Strugi Zarzewskiej - 4,292 km, Wał zlokalizowany w km Strugi Zarzewskiej od 0+000 do 4+292 Całkowita długość wału wynosi 4,292 km Roboty przygotowawcze polegające na usuwaniu krzewów od strony rz. Warty i polderu. Przewidziano naprawę wału polegającą na: porządkowaniu wału umocnionego workami z piaskiem - lokalnie na całej długości wału, zabudowie dziur w korpusie wału, naprawa skarpy odwodnej i odpowietrznej korpusu wału, uzupełnienie nierówności na koronie wału. 2. Lewostronny wał p. powodziowy rz. Warty - 0,698 km Lewostronny wał rz. Warty w km 384, 4-385, łączna długość wału wynosi 0,698 km W korpus wału wbudowany jest przepust wałowy: w km 394,7 Roboty przygotowawcze polegające na usuwaniu krzewów od strony rz. Warty i polderu. Przewidziano naprawę wału polegającą na: porządkowaniu wału umocnionego workami z piaskiem - lokalnie na całej długości wału, zabudowa dziur w korpusie wału, naprawa skarpy odwodnej i odpowietrznej korpusu wału, uzupełnienie nierówności na koronie wału, naprawa przepustu wałowego w km 394,7 rz. Warty. Prawostronny wał p. powodziowy Strugi Zarzewskiej i lewostronny wał p. powodziowy rz. Warty chroni polder Barłogi - o pow 230,0 ha 3. Lewostronny wał p. powodziowy rz. Warty - 13,790 km, Lewostronny wał rz. Warty w km 403,3-418,8 całkowita długość wałów 13,790 km. Roboty przygotowawcze polegające na usuwaniu krzewów od strony rz. Warty i polderu. Przewidziano naprawę wału polegającą na: porządkowaniu wału umocnionego workami z piaskiem - lokalnie na całej długości wału, zabudowa dziur w korpusie wału, naprawa skarpy odwodnej i odpowietrznej korpusu wału, uzupełnienie nierówności na koronie wału, naprawa dróg gruntowych. 4. Lewostronny wał p. powodziowy K. Nowy Topiec - 3,500 km Lewostronny wał Kanału Nowy Topiec w km 0+000 - 3+500 całkowita długość wałów 3,500 km. Roboty przygotowawcze polegające na usuwaniu krzewów od strony Kanału i polderu. Przewidziano naprawę wału polegającą na: porządkowaniu wału umocnionego workami z piaskiem - lokalnie na całej długości wału. zabudowa dziur w korpusie wału, naprawa skarpy odwodnej i odpowietrznej korpusu wału, uzupełnienie nierówności na koronie wału, naprawa dróg gruntowych. Lewostronny wał p. powodziowy rz. Warty i Lewostronny wał p. powodziowy K. Nowy Topiec chroni polder Nizina Konińska o pow. 3175,0 ha. 5. Prawostronny wał p. powodziowy K. Nowy Topiec - 4,500 km Prawostronny wał Kanału Nowy Topiec w km 0+000 - 4+500 całkowita długość wałów 4,500 km. Wał chroni polder Krzymów o pow. 1100,0 ha Roboty przygotowawcze polegające na usuwaniu krzewów od strony Kanału i polderu, Przewidziano naprawę wału polegającą na: porządkowaniu wału umocnionego workami z piaskiem - lokalnie na całej długości wału, zabudowa dziur w korpusie wału, naprawa skarpy odwodnej i odpowietrznej korpusu wału, zasypywanie zadoleń, kolein, wyrównanie nierówności do rzędnej korony nawierzchni ławy, naprawa dróg gruntowych. 6. Lewostronny wał p. powodziowy rz. Warty - 1,699 km Lewostronny wał rz. Warty w km 395,4-396,9 całkowita długość wałów 1,699 km. W korpus wału wbudowane są przepusty wałowe : w km 395,4 i 396,3. Wał chroni polder Rumin o pow. 160,0 ha Roboty przygotowawcze polegające na usuwaniu krzewów od strony rz. Warty i polderu. Przewidziano naprawę wału polegającą na: porządkowaniu wału umocnionego workami z piaskiem - lokalnie na całej długości wału zabudowa dziur w korpusie wału, naprawa skarpy odwodnej i odpowietrznej korpusu wału, uzupełnienie nierówności na koronie wału, naprawa przepustów wałowych w km 395,4 i 396,3 rz. Warty. 7. Lewostronny wał p. powodziowy rz. Warty - 5,913 km Lewostronny wał rz. Warty w km 385,1-391,8 całkowita długość wałów 5,913km. W korpusie wału wybudowany jest jeden przepust wałowy w km 385,3. Wał chroni polder Osiecza o pow. 400,0 ha Roboty przygotowawcze polegające na usuwaniu krzewów od strony rz. Warty i polderu. Przewidziano naprawę wału polegającą na: porządkowaniu wału umocnionego workami z piaskiem - lokalnie na całej długości wału zabudowa dziur w korpusie wału, naprawa skarpy odwodnej i odpowietrznej korpusu wału, uzupełnienie nierówności na koronie wału, naprawa przepustu wałowego w km 385,3 i przejazdu wałowego, naprawa dróg gruntowych. 8. Prawostronny wał p. powodziowy rz. Warty - 10,860 km Prawostronny wał rz. Warty w km 385,1 - 396,8 całkowita długość wałów 10,860 km. W korpus wału wbudowany jest przepust wałowy, jaz wpustowo upustowy, przewał, przegroda dolinowa. Wał chroni polder Golina o pow. 2550,0 ha. Roboty przygotowawcze polegające na usuwaniu krzewów od strony rz. Warty i polderu, Przewidziano naprawę wału polegającą na: porządkowaniu wału umocnionego workami z piaskiem - lokalnie na całej długości wału, zabudowa dziur w korpusie wału, naprawa skarpy odwodnej i odpowietrznej korpusu wału, uzupełnienie nierówności na koronie wału, zabudowa kolei, wyboi do rzędnej korony wału, naprawa jazu upustowego w km 386, naprawa dróg gruntowych. 9. Prawostronny wał p. powodziowy rz. Warty - 0,710 km Prawostronny wał rz. Warty w km 406,5-407,4 całkowita długość wałów 0,710 km. Wał chroni polder Grójec o pow. 240,0 ha. Roboty przygotowawcze polegające na usuwanie krzewów od strony rz. Warty i polderu. Przewidziano naprawę wału polegającą na: zabudowa dziur w korpusie wału i ławie, naprawa skarpy odwodnej i odpowietrznej korpusu wału. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w ROZDZIALE III SIWZ i w załącznikach do niego tj.: ­ Przedmiarze robót, ­ Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ­ Dokumentacji projektowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach