Przetargi.pl
Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów - drogi

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 26-628-88
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
  ul. Szpitalna 14
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 18 26-628-88
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów - drogi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu poprawę stanu technicznego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego jak i infrastruktury drogowej wraz z elementami bezpieczeństwa. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) poprawę nawierzchni wraz z poboczami na całej sieci dróg powiatowych; 2) modernizację przepustów pod drogami powiatowymi wraz z ich odpływami; 3) naprawę oraz wykonanie nowych odwodnień liniowych na drogach powiatowych; 4) umacnianie skarp korpusów dróg; 5) poprawę nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych; 6) montaż barier energochłonnych celem poprawy bezpieczeństwa; 7) montaż barierek ochronnych w miejscach niebezpiecznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące 00/100 złotych. 3. Wadium wnosi się wyłącznie w polskiej walucie (PLN). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania (data i godzina) na rachunku Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonanie niniejszego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji ani uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa rozdziale XXI ust.4 siwz (art.86 ust.5 ustawy – Prawo zamówień publicznych), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w ust.1, składa każdy z Wykonawców odrębnie. 4. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 5. Na ofertę składa się wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz oferty zawierający wypełnioną i własnoręcznie podpisaną tabelę elementów rozliczeniowych (Załącznik nr 5), w przypadku pominięcia, którejkolwiek z pozycji tabeli (braku wyceny), oferta zostanie odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy jako niezgodna z siwz, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy. 6. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów; 3) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach