Przetargi.pl
Wykonanie projektu technicznego modernizacji naczynia wyciągowego szybu Kinga

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 278 71 11, 12 278 71 03, , fax. 122 787 110
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 278 71 11, 12 278 71 03, , fax. 122 787 110
  REGON: 00004168300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna – Górnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu technicznego modernizacji naczynia wyciągowego szybu Kinga
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie za wynagrodzeniem dokumentacji projektowej nowego naczynia wyciągowego przeznaczonego do transportu materiałów przedziałem południowym szybu Kinga wraz z projektem wyładunku materiałów na poszczególnych poziomach w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, zwanej dalej „Dokumentacją projektową”. 1.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 1) opracowania projektu wykonawczego nowego naczynia wyciągowego przeznaczonego do transportu materiałów przedziałem południowym szybu Kinga, wraz z projektem wyładunku materiałów na poszczególnych poziomach w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, zwanych dalej łącznie jako „Projekt wykonawczy”, 2) uzyskania pozytywnej opinii rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego grupy II – naczynia wyciągowe, 3) opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla robót objętych Dokumentacją projektową. 1.3. Celem robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną Dokumentację projektową będzie zwiększenie wydajności transportu materiałów długich w naczyniu wyciągowym szybu Kinga”. 2. Projekt wykonawczy 2.1 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Projektu wykonawczego w oparciu o założenia i wytyczne zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2.2 Rozwiązania zawarte w Projekcie wykonawczym winny spełniać wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118). 2.3 Na etapie sporządzenia Projektu wykonawczego należy prowadzić ocenę i optymalizację kosztu planowanych rozwiązań projektowych. 2.4 Projekt wykonawczy winien zawierać wszystkie elementy wymagane ze względu na cel, któremu ma służyć. 2.5 Projekt wykonawczy winien zostać wykonany i przekazany Zamawiającemu w formie: 1) pisemnego opracowania wraz z załącznikami graficznymi – 5 egzemplarzy, 2) elektronicznej na nośnikach CD (DVD) w formacie PDF z jednym plikiem skanu formy pisemnej lub wieloma plikami skanów opisanymi i uporządkowanymi identycznie, jak w formie pisemnej – 5 egzemplarzy, 3) elektronicznej na nośnikach CD(DVD) w formatach edytowalnych – 5 egzemplarzy. 3. Przedmiar robót, kosztorys inwestorski 3.1. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przedmiar robót i kosztorys inwestorski w układzie kosztów rodzajowych (R+M+S) dla poszczególnych czynności przewidzianych Projektem wykonawczym. W przypadku wystąpienia w strukturze podziału projektowanych prac czynności nie ujętych w „Katalogu czynności wykonywanych przy pracach zabezpieczających i likwidacyjnych w Kopalni Soli „Wieliczka”” (stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), Wykonawca winien o tym powiadomić Zamawiającego, którego Dział Controllingu i Planowania uzupełni wspomniany powyżej katalog o wskazane czynności. 3.2. Kosztorys inwestorski należy wykonać: 1) w układzie tabelarycznym zgodnym ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 2) z uwzględnieniem aktualnych kosztów jednostkowych robocizny bezpośredniej w Dziale Robót Górniczych i w Dziale Energomechanicznym Zamawiającego (średni koszt roboczogodziny pracowników), 3) z uwzględnieniem kosztów jednostkowych sprzętu, określonych w oparciu o dane dotyczące zapotrzebowania na sprzęt w robotach zrealizowanych w Kopalni Soli „Wieliczka”, 4) z uwzględnieniem kosztów materiałów, określonych w oparciu o powszechnie dostępne katalogi, np. SEKOCENBUD, INTERCENBUD, BISTYP, 5) z uwzględnieniem narzutów kosztów ogólnych oraz zysku. 3.3. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski winny zostać wykonane i przekazane Zamawiającemu wraz z Projektem wykonawczym, w następujących formach: 1) pisemnej – po 5 egzemplarzy, 2) elektronicznej na nośnikach CD (DVD) w formatach edytowalnych – po 5 egzemplarzy, 3) elektronicznej na nośnikach CD (DVD) w formacie PDF – po 5 egzemplarzy. 4. Zgodność dokumentacji projektowej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 4.1 W związku z zamiarem wykorzystania Dokumentacji projektowej na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jej treść powinna odpowiadać przepisom art. 29 – 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). W szczególności niedopuszczalne jest wskazywanie w treści Dokumentacji projektowej konkretnych modeli lub typów maszyn i urządzeń, wytwarzanych przez konkretnego producenta, chyba że nie jest możliwe ich opisanie za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku Wykonawca jest jednak zobowiązany wskazać, iż dopuszcza się rozwiązania równoważne oraz określić obiektywne kryteria, w oparciu o które dokonywana będzie ocena równoważności zaoferowanego rozwiązania. 4.2 Zamawiający ma prawo odmówić odbioru Dokumentacji projektowej niespełniającej wymagań, o których mowa w pkt. 4.1, a w przypadku jej odbioru – ma prawo żądać od Wykonawcy jej poprawienia w oparciu o postanowienia umowy oraz przepisy prawa o rękojmi za wady. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79421200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości: 3 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75124047481111000048778501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2019/TEM/23. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 7 do SIWZ . W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach