Przetargi.pl
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Siepraw

Gmina Siepraw ogłasza przetarg

 • Adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 3721811, 3721819, 3721807 , fax. 123 721 806
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siepraw
  ul. Kawęciny 30
  32-447 Siepraw, woj. małopolskie
  tel. 12 3721811, 3721819, 3721807, fax. 123 721 806
  REGON: 54752000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siepraw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Siepraw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową odcinków dróg wewnętrznych na terenie Gminie Siepraw. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 części: Część 1: Przebudowa ul. Galicyjskiej w Sieprawiu na dł. 234m. Część 2: Przebudowa ul. Stawowej w Sieprawiu na dł. 320m. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia zawiera: - Dokumentacja techniczna - Załącznik nr 7 do SIWZ, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - Załącznik nr 8 do SIWZ. - Przedmiar robót - Załącznik nr 10 do SIWZ. Zgodnie z zasadami ryczałtowej formy wynagrodzenia, którą jest objęte niniejsze postępowanie, przedmiary robót są dokumentem informacyjno-pomocniczym. 4. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do sporządzenia oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 5. W przypadku, gdy opis techniczny jak i zapisy specyfikacji wskazują dla niektórych materiałów znaki towarowe lub pochodzenie - nadmienia się, że wszystkie użyte w opisie technicznym nazwy produktów jak i firm mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia minimalnych parametrów technicznych i jakościowych materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z zastosowaniem materiałów równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie technicznym i dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 7. Wykonawca, który zastosował materiały równoważne, w składanej ofercie ma obowiązek wskazać, jakie materiały zastosował, ich rodzaj, parametry techniczne i załączyć ich opis do oferty. Należy wykazać w formie tabeli różnicę pomiędzy określonymi przez Zamawiającego materiałami a zaproponowanymi materiałami przez Wykonawcę. 8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest on obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (użyte materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia, od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Okres udzielenia gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższy dokument składany jest wraz z ofertą. 2) Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymagane jest również w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółki cywilnej, konsorcjum). Pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej notarialnie. Powyższy dokument składany jest wraz z ofertą. 3) Pisemne zobowiązanie innego podmiotu, (jeżeli dotyczy), na zasobach, którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (pkt. 7.3 SIWZ) - wraz z dokumentami określającymi: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga: Pisemne zobowiązanie podmiotów wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, wymagane jest, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument składany jest wraz z ofertą. 4) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.siepraw.pl zakładka: Urząd Gminy / Przetargi / Zamówienia Publiczne) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem (załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody bądź inne informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach