Przetargi.pl
Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie gminy Gołdap – dostawa kruszywa drogowego

Gmina Gołdap ogłasza przetarg

 • Adres: 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 876 156 000 , fax. 876 150 800
 • Data zamieszczenia: 2021-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gołdap
  Plac Zwycięstwa 14
  19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 876 156 000, fax. 876 150 800
  REGON: 79067123100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://goldap.pl, http://bip.goldap.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Letnie utrzymanie dróg żwirowych na terenie gminy Gołdap – dostawa kruszywa drogowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i obejmuje: a) dostawę około 400 ton pospółki o frakcji 0-31,5 mm z 50 % zawartością kruszywa łamanego na drogi gminne, b) dostawę około 2500 ton pospółki o frakcji 0-31,5 mm z 50 % zawartością kruszywa łamanego na drogi gminne z rozplantowaniem (rozścieleniem) mechanicznym, d) dostawę około 200 ton pospółki o frakcji 0-31,5 mm z 50 % zawartością kruszywa łamanego na drogi gminne z rozplantowaniem (rozścieleniem) ręcznym e) dostawę około 150 ton pospółki o frakcji 0-31,5 mm z 50 % zawartością kruszywa łamanego na drogi gminne z rozplantowaniem (rozścieleniem) ręcznym oraz mechanicznym zgęszczeniem o współczynniku 0,94-1,0, f) dostawę około 500 ton pospółki o frakcji 0-31,5 mm z 30 % zawartością kruszywa łamanego na drogi gminne z rozplantowaniem (rozścieleniem) mechanicznym, g) dostawę około 300 ton pospółki o frakcji 0-31,5 mm z 30 % zawartością kruszywa łamanego na drogi gminne Ostateczny zakres i lokalizacja robót będzie określana w miarę potrzeb. Zamawiający przewiduje prawo opcji z czego bezwarunkowo zleci 50%, opisanego powyżej zadania, a pozostałe 50 % w zależności od potrzeb. UWAGA! Dowóz kruszywa będzie odbywał się między innymi po drogach powiatowych i wojewódzkich na których w części obowiązuje m.in. zakaz poruszania się pojazdów o ograniczonej masie np.: 8 ton w zawiązku z powyższym potencjalny Wykonawca (w przypadku poruszania się samochodami lub sprzętem mechanicznym po drogach, na których istnieją ww. zakazy) zobowiązany będzie do uzyskania na własny koszt, stosownych zezwoleń od zarządcy drogi. Powyższe roboty będą wykonywane na każdorazowe zlecenie Zamawiającego. Roboty należy rozpocząć w terminie 4 dni roboczych od dnia zlecenia chyba, że Zamawiający ustali inny termin. Dostarczane kruszywo winno spełniać normę PN -EN 13242
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach