Przetargi.pl
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz w formule zaprojektuj i wybuduj

Gmina Pisz ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 424 12 10 , fax. 874 235 429
 • Data zamieszczenia: 2021-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pisz
  ul. Gustawa Gizewiusza 5
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 424 12 10 , fax. 874 235 429
  REGON: 52650600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pisz.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi do terenów inwestycyjnych na działkach o nr geod. 1432, 1462/3, 1431/16, 1424/2, 1431/14, 1424/1 i 1458/3 obręb Pisz 1 oraz na działkach o nr geod. 237 i 238 obręb Łupki, oraz w przypadku takiej konieczności na innych działkach po uzyskaniu prawa do dysponowania tymi nieruchomościami. Wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub uzyska ostateczną decyzję ZRID – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy przedmiotowej drogi w imieniu Zamawiającego oraz wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek drogę gminną. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, zwanego dalej „PFU” przez osobę lub osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności i wytycznych Zamawiającego, dokumentacji zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia podzielony jest na II etapy. Etap I – obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: a) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w PFU wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji, b) uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, decyzji oraz zezwoleń na budowę, niezbędnych do wykonania robót budowlanych (Wykonawca zostanie upoważniony do występowania w imieniu Zamawiającego z odpowiednimi wnioskami do odpowiednich instytucji), decyzji na usunięcie drzew i krzewów, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku ich konieczności uzyskania. Kompleksowa dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę winna zawierać: 1) opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z kompletem aktualnych uzgodnień, projektów podziału i innych materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwoleniu na budowę; 2) kompletne projekty budowlane i wykonawcze wraz z opracowaniami branżowymi: branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej; 3) badania geotechniczne gruntu w zależności od potrzeb, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 4) mapę do celów projektowych; 5) plan wycinki i nasadzeń zastępczych drzew i krzewów; 6) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż oddzielnie; 7) przedmiary i kosztorysy dla poszczególnych branż oddzielnie; 8) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 9) projekt stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas wykonywania robót z kompletem wymaganych uzgodnień. Etap II – obejmuje wykonanie robót budowlanych, w tym: a) realizację robót na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przekazanie Zamawiającemu gotowego do użytkowania przedmiotu umowy, b) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej, c) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających, w szczególności na: 1) wykonaniu robót przygotowawczych, w tym usunięciu drzew i krzewów kolidujących z budową drogi; 2) wykonaniu robót pomiarowych; 3) wykonaniu podbudowy jezdni i zjazdów; 4) wykonaniu nawierzchni jezdni i zjazdów; 5) regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych; 6) ustawieniu krawężników betonowych oraz obrzeży betonowych; 7) wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego, 8) rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej; 9) budowie oświetlenia drogowego; 10) wykonaniu pobocza drogi; 11) wykonaniu kanału technologicznego; 12) urządzeniu zieleni, w tym nasadzeń zastępczych. 2. Szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) oraz w PFU stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach