Przetargi.pl
Letnie oczyszczanie ulic, chodników oraz strefy płatnego parkowania na terenie dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota ogłasza przetarg

 • Adres: 01-021 Warszawa, Grójecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5783561 , fax. 22 6590791
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota
  Grójecka 17 a
  01-021 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5783561, fax. 22 6590791
  REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.urzadochota.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Letnie oczyszczanie ulic, chodników oraz strefy płatnego parkowania na terenie dzielnicy Ochota m.st. Warszawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług letniego oczyszczania ulic, chodników i Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zostały opisane w załącznikach do projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiąc złotych). 2. Forma wadium Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 3. Termin i miejsce wniesienia wadium 1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek Zamawiającego - Dzielnica Ochota m.st. Warszawy 17 1030 1508 0000 0005 5002 4101 przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek zamawiającego). 2) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2, dokument wadium należy dołączyć do oferty w formie oryginału. 3) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania. 4) Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a – 5 ustawy Pzp. 4. Zwrot i zatrzymanie wadium 1. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie podmiotu/podmiotów, na zasoby którego/których Wykonawca powołał się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). 2. Oryginał dokumentu potwierdzającego fakt wniesienia wadium w formie innej, niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa); 3. Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, umowa spółki cywilnej itp.) potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty; 4. Formularz cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza oferty. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach