Przetargi.pl
Świadczenie usług przeprowadzania okresowych kontroli budynków, oraz obiektów małej architektury administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy – znajdujących się na terenie administracji DOM Służewiec, DOM Wierzbno, DOM Wiśniowa, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-660 Warszawa, ul. Irysowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5493727, 5493737 , fax. 225 493 737
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  ul. Irysowa 19
  02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5493727, 5493737, fax. 225 493 737
  REGON: 10858407000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przeprowadzania okresowych kontroli budynków, oraz obiektów małej architektury administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy – znajdujących się na terenie administracji DOM Służewiec, DOM Wierzbno, DOM Wiśniowa, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiot zamówienia składa się z 6 części (6 DOM-ów): 1) część I – DOM „Służewiec”, 2) część II – DOM „Wierzbno”, 3) część III – DOM „Wiśniowa”, 4) część IV – DOM „Madalińskiego”, 5) część V – DOM „Konduktorska”, 6) część VI – DOM „Polkowska”. 3.2.W ramach każdej z sześciu części zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania kontroli: 3.2.1. budynków podlegających przeglądom 5-cio letnim ROZDZIAŁ IVA - Wykazy budynków z harmonogramami przeglądów. W ramach przeglądu o którym mowa w zdaniu pierwszym (przegląd 5-cio letni budynków) - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w zakresie wynikającym z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zmianami) oraz z § 4, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74, poz. 836) i obejmującym wszystkie elementy obiektu i instalacji (z wyłączeniem pomiarów elektrycznych i instalacji odgromowej oraz przeglądów dotyczących instalacji gazowej i przeglądów kominiarskich). W zakres wyżej opisanej kontroli wchodzi przegląd całego obiektu budowlanego łącznie ze wszystkimi lokalami i pomieszczeniami – niezależnie od stanu prawnego obiektu budowlanego oraz dokonywanie „odkrywek” elementów, chyba iż przeprowadzający kontrolę uzna to za zbędne, w terminach określonych w Rozdziale IVA siwz. 3.2.2. obiektów małej architektury podlegających przeglądom rocznym Rozdział IVB -Wykazy obiektów małej architektury z harmonogramami przeglądów. W ramach przeglądu o którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu w zakresie wynikającym z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zmianami) oraz z § 4, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74, poz. 836) murów oporowych, kapliczek, ogrodzeń, altan śmietnikowych, oraz obiektów DFA tj. drobnych form architektonicznych wg załączonego wykazu (Rozdział IVB siwz ) w zakresie konstrukcji obiektu i zewnętrznego stanu technicznego elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu łącznie ze stanem nawierzchni utwardzonych, odwodnienia terenu, studzienek, altan śmietnikowych, schodów terenowych itp. niezależnie od stanu prawnego obiektu małej architektury oraz dokonywanie ,,odkrywek” elementów chyba że przeprowadzający kontrolę uzna to za zbędne. Wykazy budynków - kontrole 5-cio letnie ROZDZIAŁ IV A siwz oraz Wykazy obiektów małej architektury ROZDZIAŁ IVB siwz wraz z harmonogramami przeglądów znajdują się na terenie administrowanym przez ZGN w dz. Mokotów m. st. Warszawy DOM: „Służewiec” „Wierzbno”, „Wiśniowa”, „Madalińskiego”, „Konduktorska” i „Polkowska”. 3.3. Wyniki kontroli, o których mowa w pkt. 3.2.1. i 3.2.2. będą musiały być udokumentowane przez Wykonawcę odpowiednimi protokołami w myśl § 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836), zawierającymi m.in. ocenę stanu technicznego i ogólne zalecenia napraw elementów budynków tj. ocenę fundamentów, ścian, nadproży, stropów, instalacji wewnętrznych obiektów (z wyłączeniem wykonania pomiarów elektrycznych i instalacji odgromowej oraz przeglądów dotyczących instalacji gazowej i przeglądów kominiarskich), balkonów, klatek schodowych, konstrukcji i pokrycia dachów, daszków, murów, balustrad oraz ocenę stanu technicznego małej architektury murów oporowych, kapliczek, ogrodzeń, altan śmietnikowych i drobnych form architektonicznych - DFA w zakresie konstrukcji obiektu i zewnętrznego stanu technicznego elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne łącznie ze stanem nawierzchni utwardzonych, odwodnienia terenu, studzienek, schodów terenowych niezależnie od stanu prawnego obiektu małej architektury itp. przy czym dla ogrodzeń i obiektów DFA (drobnych form architektonicznych (Rozdział IVB siwz ) należy sporządzić jeden wspólny protokół dla każdej administracji DOM. Natomiast dla murów oporowych, kapliczek i altan śmietnikowych, oddzielne protokoły jak dla budynków. Protokoły, dla murów oporowych, kapliczek i altan śmietnikowych mają zawierać oprócz części opisowej dokumentację fotograficzną w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Protokoły powinny zawierać opis stanu technicznego, zalecenia oraz zdjęcia elementów stwarzających zagrożenie. 3.3.1. Powyższe protokoły kontroli winne być przekazane w formie opinii do Zamawiającego, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia sprawdzenia danego obiektu budowlanego. Protokoły podlegają zaopiniowaniu przez Zamawiającego, zgodnie z zapisem § 3 ust. 8 umowy. Zamawiający ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, co będzie równoznaczne z nieprzyjęciem usługi. Zamawiający ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, co będzie równoznaczne z nieprzyjęciem usługi. 3.3.2. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli stanu zagrożenia, informację w tej sprawie należy przekazać w formie pisemnej natychmiast po jej uzyskaniu do właściwej administracji ZGN Mokotów. 3.4. Wykazy budynków - przeglądy 5-cio letnie i Wykazy obiektów małej architektury administrowane przez ZGN w Dzielnicy Mokotów znajdują się na terenie DOM: „Służewiec” „Wierzbno”, „Wiśniowa”, „Madalińskiego”, „Konduktorska”, „Polkowska” wraz z harmonogramami wykonywania okresowych kontroli poszczególnych budynków/obiektów małej architektury, w których realizowane będą zamówienia stanowią ROZDZIAŁ IV A i Rozdział IV B specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.4.1. Podane w w/w Wykazach budynków i Wykazach obiektów małej architektury daty wykonania kontroli są nieprzekraczalnymi datami ich wykonania. 3.5. Wykazy budynków i Wykazy obiektów małej architektury, o których mowa w pkt. 3.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia mogą ulec zmianie poprzez jednostronną czynność Zamawiającego. Harmonogramy wykonywania okresowych kontroli poszczególnych budynków i obiektów małej architektury o których mowa w pkt. 3.4. siwz mogą ulec zmianie poprzez jednostronną czynność Zamawiającego. 3.6. Czynności, o których mowa w pkt. 3. niniejszej specyfikacji mają być wykonane zgodnie z: 3.6.1. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych w tym: - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 z poz.719), - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U z 1999 r. nr 74 poz.836), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 2002 r. nr 75 poz.690 z póź. zm.), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego(Dz.U.z 2003 r. nr 120 poz.1134) - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.), 3.6.2. wymogami wynikającymi z Polskich Norm, w sposób czytelny i jednoznaczny z podaniem legendy indywidualnych oznaczeń graficznych, 3.6.3. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 3.6.4. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.7. W okresie ważności przeprowadzonej kontroli Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody powstałe w tym czasie, o ile przyczyna tych szkód była widoczna lub była możliwa do przewidzenia w okresie przeprowadzania kontroli, a nie została uwidoczniona w protokole, o którym mowa w pkt. 3.3 specyfikacji. 3.7. A. Wykonawca musi udzielić gwarancji na wykonane przez siebie prace, o których mowa w pkt. 3.2.1. siwz na czas minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego prac. Warunki gwarancji zawierają Istotne postanowienia umowy stanowiące Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.7. B. Wykonawca musi udzielić gwarancji na wykonane przez siebie prace, o których mowa w pkt. 3.2.2. siwz na czas minimum 12 miesięcy od daty odbioru końcowego prac. Warunki gwarancji zawierają Istotne postanowienia umowy stanowiące Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.8. Wykonawca musi się zobowiązać do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty brutto, na zasadach określonych w pkt. 20 specyfikacji. 3.9. Za wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego przeprowadzania okresowych kontroli zgodnie z harmonogramami, który stanowi Rozdział IVA i IVB siwz . Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wynikające z ilości skontrolowanych obiektów pomnożonych przez cenę odpowiednio za m3 kubatury budynku i za szt za kontrolę obiektu małej architektury - zgodnie z ofertą Wykonawcy. 3.10. Wykonawca zobowiązany będzie do: 3.10.1. posiadania opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż równowartość 20.000 złotych polskich, potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia; 3.10.2. przestrzegania postanowień: 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), 2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). 3.11. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w pkt 3 siwz oraz ROZDZIAŁ III Istotne Postanowienia Umowy. 3.11.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie: 3.11.1.1.dokonywania zmian przewidzianych w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia Wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia, zmiany wykazu budynków i tak w przypadku: 3.11.1.1.1. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych, 3.11.1.1.2. powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania; 3.11.1.1.3.zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców. 3.11.1.1.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następstwie wydłużających/wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia. 3.11.1.1.5. zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie w SIWZ; 3.11.1.1.6. zmiany wykazu budynków stanowiącego Rozdział IV siwz. 3.11.1.2. zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki: 3.11.1.2.1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia); 3.11.1.2.2.zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; 3.11.1.2.3. wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości umowy, 3.11.1.3. gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia. 3.11.1.4. gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot: 3.11.1.4.1. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 3.9.1.1. SIWZ, 3.11.1.4.2.w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 3.11.1.4.3 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców 3.11.1.4.zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; 3.11.1.5. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 10 % wartości przedmiotu zamówienia; 3.11.2. Dokonanie zmiany wskazanej w pkt. 3.11.1.1.4. SIWZ wymaga złożenia przez Wykonawcę na piśmie wniosku wskazującego, z jakich powodów nastąpić ma wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i o jaki czas. Wykonawca złoży wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w zd. 1 pkt. 3.11.1.1.4. SIWZ. Wniosek złożony po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. 3.11.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.11.1.2., 3.11.1.3. oraz 3.11.1.4.2. SIWZ Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.11.4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.11.1.1., 3.11.1.3. i 3.11.1.6. SIWZ zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 3.11.5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie usług mieszczących się w zakresie, o którym mowa w pkt. 3.11.1.2, 3.11.1.3. i 3.11.1.5. SIWZ obliczone będzie wg zasad i kwot zawartych w ofercie. 3.11.6.Cena z VAT podana w ofercie uwzględniać musi podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie składania oferty. 3.12.a Zaoferowana przez Wykonawcę cena bez VAT za dokonywane przeglądy (kontrole) każdego z budynków (wykazanego w Rozdziale IVA siwz) w przeliczeniu na 1m3 całego budynku nie może przekraczać 0,39 złotego. Wykonawca musi wpisać cenę za przegląd każdego z budynków w przeliczeniu na 1m3 budynku oraz cenę bez VAT za przegląd wszystkich budynków w kolumnie pod nazwą „Cena za przeglądy (kontrole) ” budynków - Rozdział IVA specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena (z VAT) za dokonywane przeglądy (kontrole) wszystkich budynków dla danej części podlegających przeglądom – dla każdej części osobno - wpisana w formularzu oferty częściowej będzie punktowana zgodnie z opisem podanym w pkt. 19. niniejszej specyfikacji. 3.12.b Zaoferowana przez Wykonawcę cena bez VAT za dokonywane przeglądy (kontrole) każdego z obiektów małej architektury (wykazanego w Rozdziale IVB siwz) w przeliczeniu na (szt) nie może przekroczyć: - 50 zł/szt za altanę śmietnikową, kapliczkę i mur oporowy, - 25 zł/szt za pozostałe obiekty małej architektury. Wykonawca musi wpisać cenę za (szt) za przegląd każdego z obiektów w kolumnie 12 pod nazwą „Cena za przeglądy obiektów” - Rozdział IVB specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena (z VAT) za dokonywane przeglądy (kontrole) wszystkich obiektów dla danej części – osobno dla każdej części zamówienia wpisana w formularzu oferty będzie punktowana zgodnie z opisem podanym w pkt. 19. niniejszej specyfikacji. 3.13. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), wszystkich osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia ( z wyjątkiem przypadków prawem przewidzianych). Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia samodzielnie przez Wykonawcę lub przez Wykonawcę z udziałem osób współpracujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1778 ze zm.). Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, zleceniobiorcami oraz z osobami fizycznymi, wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4-5a, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Jeżeli Wykonawca wykonywał będzie przedmiot zamówienia z udziałem osób współpracujących, zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych, w którym określi stopień pokrewieństwa z osobą współpracującą. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym i drugim dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie, na zasoby których Wykonawca się powołuje oraz innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, na zasoby których Wykonawca się powołuje. 3.14. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień dotyczących wykonywania usług dotyczących przeprowadzania okresowych kontroli polegających na wykonywaniu przeglądów 5-cio letnich w zakresie wynikającym z art. 62 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane (z wyłączeniem: pomiarów elektrycznych i instalacji odgromowej oraz przeglądów dotyczących instalacji gazowej i przeglądów kominiarskich) budynków oraz przeprowadzania okresowych kontroli w ramach wykonywania przeglądów rocznych w zakresie wynikającym z art. z art. 62 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane murów oporowych, kapliczek, ogrodzeń, altan śmietnikowych oraz drobnych form architektonicznych znajdujących się na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów – znajdujących się na terenie administracji DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska” w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość w/w powtórzonych podobnych usług nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego dla poszczególnych części. Warunki udzielenia zamówień podobnych: Wykonawca będzie wykonywał zamówienie należycie i bez zbędnej zwłoki, w standardach nie gorszych niż w umowie podstawowej, na warunkach umowy podstawowej. Ceny będą podlegały negocjacji. 3.15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.16. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż: 1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będzie Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zgnmokotow.waw.pl, 3) Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i realizacji umowy zawartej w niniejszym postępowaniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jednakże dane mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w celu wypełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym do wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie jej realizacji, a także podmioty upoważnione zgodnie z powołanymi w pkt 3 aktami prawnymi oraz podmioty przeprowadzające kontrolę wykonania umowy i wypełniania przez Zamawiającego jego obowiązków statutowych; 5a) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta nie zostanie wybrana. 5b) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i podpisanej umowy w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy, realizacji umowy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i zostanie podpisana umowa. 6) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych 7) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy PZP i jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 3.16.1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich osób, których dane osobowe zostaną przez niego udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu, o celu przetwarzania tych danych oraz zobowiązany jest do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz powierzenie ich przetwarzania na potrzeby złożenia oferty w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu oraz jej realizacji Zamawiającemu. 3.16.2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w swojej działalności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 3.17. Klasyfikacja wg CPV Klasyfikacja wg. CPV: Opis według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71.63.00.00-3 usługi nadzoru i kontroli, 74.27.61.00-5 usługi kontroli technicznej 3.18.Wykonawca wybrany przez Zamawiającego do zawarcia umowy w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem, w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesie nie później niż w dacie podpisania przez niego umowy kwotę stanowiącą równowartość 5 % ceny wykonania zamówienia, przedstawionej w ofercie wraz z podatkiem VAT. 3.19.Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy wykonania zamówienia, przedstawionej w ofercie wraz z podatkiem VAT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71630000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Oferta powinna się składać z: 9.1.1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty częściowej zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II SIWZ oraz wypełnionych i podpisanych wykazów: Wykaz budynków (w/g Rozdziału IV A SIWZ ) oraz Wykaz małej architektury (w/g Rozdziału IV B SIWZ ) administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Mokotów znajdujących się na terenie DOM dla którego składana jest oferta częściowa. 9.1.2. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej) 9.1.3. pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ. 9.1.4. informacji określonej w pkt. 16.1.1. SIWZ w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż 23% stawki podatku od towarów i usług, 9.1.5. oświadczenie na załączniku nr 3 do oferty częściowej wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy, 9.1.6. dowodów, o których mowa w pkt. 14.9. SIWZ, w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą. UWAGA: 9.2. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do materiałów przetargowych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach