Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Bronisławów, Gmina Baranów, powiat grodziski

Gmina Baranów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-314 Baranów, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 858 13 50 , fax. 46 858 13 68
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baranów
  ul. Armii Krajowej 87
  96-314 Baranów, woj. mazowieckie
  tel. 46 858 13 50, fax. 46 858 13 68
  REGON: 75014783400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-baranow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Bronisławów, Gmina Baranów, powiat grodziski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Bronisławów, Gmina Baranów, powiat grodziski 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia wykonania zawarte są w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb) stanowiących załączniki nr 6 do SIWZ. 3. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego. W ramach wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy wynikający z SIWZ i załączników do SIWZ tj. m.in. dokumentacji projektowej i stwiorb oraz wskazań i wytycznych zawartych we wzorze umowy. 4. Zakres robót budowlanych, które wykonawca zobowiązany będzie wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia podany jest w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej – wykonawca złoży ofertę z uwzględnieniem wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie zakresu wynikającego z załączonej dokumentacji projektowej. 5. Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego – przedmiary robót nie są dokumentami podstawowymi do wyceny oferty. Przedmiary robót należy traktować jako dokumenty pomocnicze, a kosztorysy ofertowe wykonawcy nie będą podlegały badaniu podczas oceny ofert. 6. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zapewni pełną obsługę geodezyjną inwestycji, w tym wymaganą inwentaryzację powykonawczą. 7. Wykonawca potwierdzi w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim czy na terenie objętym inwestycją znajdują się znaki geodezyjne będące pod ochroną i przedstawi ich wykaz. W razie uszkodzenia tych znaków będzie zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z ww. Wydziałem Geodezji w Grodzisku Mazowieckim. 8. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy lub pracownicy podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r, poz. 108 ze zm.) bezpośrednio przy realizacji Umowy na stanowisku operatorów maszyn drogowych, pracowników fizycznych, w okresie realizacji Umowy, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w załączniku nr 5 do oferty. 9. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykonania niniejszego zamówienia zawarte są we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 10. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, STW i ORB, obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 11. Materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w normach i stwiorb. 12. Rozwiązania równoważne: a) Podane w opisach przedmiotu zamówienia parametry lub ewentualne nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 oraz art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań funkcjonalnych, technicznych i jakościowych zamawiającego, są to przykładowe materiały i urządzenia, podane w celach informacyjnych. Wszystkie ewentualne wskazania należy rozumieć jako określenie minimalnych wymagań parametrów funkcjonalnych, technicznych lub standardów jakościowych. b) Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do tych wskazanych w opisach przedmio¬tu zamówienia pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu funkcjonalnego, technicznego i jakościowego. c) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego, przy czym równoważność oferowanych materiałów i urządzeń w stosunku do wskazanych w dokumentach przetargowych winien potwierdzić zamawiający.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 20 000,00 zł, słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w ustawie Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego Bank Pekao S.A. I oddział Żyrardów, Nr rachunku: 29 1240 3350 1111 0000 3549 8920 4. W przypadku dokonania przelewu do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w postaci oryginału. 5. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy zamawiający otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach