Przetargi.pl
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Wiślica

Gmina Wiślica ogłasza przetarg

 • Adres: 28-160 Wiślica, Okopowa 8
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413690900
 • Data zamieszczenia: 2022-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wiślica
  Okopowa 8
  28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie
  tel. 413690900
  REGON: 291010843
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wislica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Wiślica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Wiślica w miejscowościach: Skotniki Dolne, Kobylniki, Szczerbaków, Górki, Chotel Czerwony, Skorocice, Szczytniki, Jurków, Sielec, Skotniki Górne o łącznej długości 15530 mb według poniższego zestawienia w rozbiciu na poszczególne miejscowościL.p. Nazwa zadania, lokalizacja Oznaczenie rowu Długość odcinka (mb) 2022r.1 Skotniki Dolne R-4 8502 Skotniki Dolne R-5 2753 Skotniki Dolne R-6 4304 Skotniki Dolne R-7 4105 Skotniki Dolne R-8 3906 Skotniki Dolne R-9 4257 Skotniki Dolne R-10 8408 Skotniki Dolne R-11 4909 Kobylnika R-8 22010 Kobylniki R-9 34011 Szczerbaków R-13 15512 Szczerbaków R-14 25513 Szczerbaków R-15 38014 Szczerbaków R-16 41515 Szczerbaków R-17 50516 Górki R-7 38017 Górki R-8 21518 Górki R-9 34519 Chotel Czerwony R-14 51520 Chotel Czerwony R-15 26021 Chotel Czerwony R-16 17022 Chotel Czerwony R-17 21023 Chotel Czerwony R-18 25524 Chotel Czerwony R-19 46025 Chotel Czerwony R-20 109026 Skorocice R-6 55027 Skorocice R-7 85028 Szczytniki R-3 30029 Szczytniki R-4 33030 Jurków R-5 33031 Jurków R-6 44032 Jurków R-7 33033 Sielec R-6 55034 Sielec R-7 146035 Skotniki Górne R-2 110Razem: 15530Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:- Przedmiar robót - Załącznik Nr 3 do SWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 4 do SWZ.Wykonawca wykona przedmiotowe zadanie na poszczególnych obiektach w oparciu o współczesną wiedzę, sztukę budowlaną i SWZUsytuowanie rowów melioracyjnych będących przedmiotem zamówienia na terenie gminy Wiślica w poszczególnych miejscowościach przedstawia załącznik graficzny stanowiący – Załącznik Nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach