Przetargi.pl
Konserwacja pomieszczeń w budynkach: nr 23, nr 2, nr 87, na terenie kompleksu wojskowego w Lublińcu – w podziale na 3 zadania.

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 44121 Gliwice, ul. Gen. Andersa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 261111371 , fax. 261111232
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gen. Andersa 47
  44121 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 261111371, fax. 261111232
  REGON: 24076379800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.4wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja pomieszczeń w budynkach: nr 23, nr 2, nr 87, na terenie kompleksu wojskowego w Lublińcu – w podziale na 3 zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 – Konserwacja pomieszczeń budynku nr 23 na terenie kompleksu wojskowego w Lublińcu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: nr 3 przedmiar i nr 4 specyfikacja techniczna, stanowiące integralną część SIWZ. Zadanie nr 2 – Konserwacja pomieszczeń budynku nr 2 na terenie JW 4101 w Lublińcu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: nr 5 przedmiar i nr 6, specyfikacja techniczna, stanowiące integralną część SIWZ. Zadanie nr 3 - Konserwacja pomieszczeń budynku nr 87 na terenie kompleksu wojskowego w Lublińcu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: nr 7 przedmiar i nr 8 specyfikacja techniczna, stanowiące integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: zadanie nr 1: 1 470,00 zł zadanie nr 2: 3 750,00 zł zadanie nr 3: 600,00 zł Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 29.05.2018 r. do godz.: 09.00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 z późn. zm. oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 52 1010 1212 0063 3413 9120 2000 z dopiskiem „wadium znak sprawy nr: 1200.2712.10.2018” Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą: - formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, - pełnomocnictwo – jeżeli ofertę składa pełnomocnik, - kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie przedmiaru (stosownie do zadania). Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP tj. informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej (złoży w kancelarii jawnej lub prześle pocztą) oświadczenie o treści załącznika nr 9 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach