Przetargi.pl
„Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolidujących odcinków sieci gazowej w rejonie ul. gen. Andrzeja Galicy i ul. Złotej w Bielsku-Białej”

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 472 60 10 , fax. 33 497 96 35
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  ul. Michała Grażyńskiego 10
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 472 60 10, fax. 33 497 96 35
  REGON: 7049331800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.bielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolidujących odcinków sieci gazowej w rejonie ul. gen. Andrzeja Galicy i ul. Złotej w Bielsku-Białej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolidujących odcinków sieci gazowej w rejonie ul. gen. Andrzeja Galicy i ul. Złotej w Bielsku-Białej. Zamówienie obejmuje w szczególności: - budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. gen. Andrzeja Galicy i ul. Złotej; - przebudowę kolidujących odcinków sieci gazowej; - odtworzenie nawierzchni jezdni. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł. (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Wykaz („Potencjał kadrowy”), w którym Wykonawca wskaże osobę, która będzie skierowana do realizacji zamówienia oraz wskaże dodatkowe zamówienia wykonane przez tą osobę. Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” oraz w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji III.1.3) B. W przypadku niezłożenia wykazu, Zamawiający wezwie do jego złożenia jedynie w zakresie potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazanego w sekcji III.1.3) B. Pozostałe wymagane dokumenty określono w Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach