Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa byłej wieży szybowej KWK Anna szybu Jan na wieżę widokową w formule zaprojektuj i wybuduj

Gmina Miasto Pszów ogłasza przetarg

 • Adres: 44370 Pszów, ul. Pszowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 455 88 76 , fax. 032 455 86 36
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Pszów
  ul. Pszowska 534
  44370 Pszów, woj. śląskie
  tel. 032 455 88 76, fax. 032 455 86 36
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa byłej wieży szybowej KWK Anna szybu Jan na wieżę widokową w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, w powiecie wodzisławskim, w miejscowości Pszów, na działce 2448/245 przy ul. ks. Pawła Skwary. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ, dokumentacji projektowej koniecznej dla potrzeb wykonania Inwestycji, zawierającej wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w tym wszelkie niezbędne dla Inwestycji dokumenty wynikające z przepisów wraz z niezbędnymi badaniami i pomiarami, a także uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129); 2) wykonanie Inwestycji zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową oraz Programem funkcjonalno-użytkowym; 3) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub dokonanie skutecznego zgłoszenia; 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej i wykazu powstałych w ramach Inwestycji środków trwałych. 3. W ramach przedmiotowego zamówienia winne zostać wykonane: 1) schody prowadzące do platform widokowych zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 2) piaskowanie oraz antykorozyjne malowanie wieży 3) ewentualne wzmocnienia konstrukcji 4) wykonanie balustrad i zabezpieczeń 5) wymiana elementów nie nadających się do użytkowania 6) przebudowa platform widokowych w zakresie niezbędnym przystosowującym je do wymaganej funkcji 7) wykonanie instalacji odgromowej 8) opracowanie i umieszczenie przy wejściu na wieże regulaminu korzystania z niej. 4. Zamawiający wymaga udzielenia, co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za udzielenie gwarancji na dłuższy okres, zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt. 14 SIWZ. Dochodzenie uprawnień z gwarancji nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi, której okres jest równy okresowi udzielonej gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł). Szczegółowe zapisy w tym zakresie ujęte są w pkt 11 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4 ppkt 1), 2) i 3), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach