Przetargi.pl
Konserwacja - potok Dymitrowsko - Młodochowski w km 0+000-2+190-2190mb

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8537 440 , fax. 17 8536421
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Hetmańska 9 9
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8537 440, fax. 17 8536421
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka samorządowa jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jedn. budżetowa)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja - potok Dymitrowsko - Młodochowski w km 0+000-2+190-2190mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Usługi - ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości z wywozem w miejsce ustalone przez wykonawcę - ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem - ręczne wykoszenie porostów z dna cieku w km 0+000 - 1+567 licząc średnio 3m2/mb wraz z wygrabieniem - ręczne wykoszenie porostów z dna cieku w km 1+567 - 2+190 licząc średnio 2 m2/mb wraz z wygrabieniem - hakowanie roślin korzeniących się, pow. lustra wody 60% w km 0+000 - 1+567 licząc średnio 3m2/mb, w km 1+567-2+190 licząc średnio 2 m2/mb. 2. Roboty - wykonanie palisady, kołki Fi10-12cm, głębokość wbicia 1,20m, grunt kategorii I-II w km 0+085 - 0+165 brzeg lewy i prawy - wykonanie narzutu kamiennego w płotkach, z kiszek, na włókninie, krata płotka 1.0x1.0m, wykonanie z brzegu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach