Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 100307 R Kolejka w miejscowości Chmielów w km 0+000-1+085

Gmina Nowa Dęba ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8462671 , fax. 015 8465137
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Dęba
  ul. Rzeszowska 3 3
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 015 8462671, fax. 015 8465137
  REGON: 83040954800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowadeba.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 100307 R Kolejka w miejscowości Chmielów w km 0+000-1+085
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej nr 100307 R Kolejka w miejscowo-ści Chmielów w km 0+000-1+085 2.Zakres robót: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, dokumentacja geodezyjna powykonawcza. 3.Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu z inwestorem, jeśli takie będą niezbędne do należytego wykonania całości zadania oraz uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji. 4.Wbudowane materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w sto-sunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę tech-niczną. 5.Wymagany okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 6.Zakres robót zawierają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 3 SIWZ oraz projekt tech-niczny stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Dokumentem podstawowym przy realizacji ro-bót jest projekt budowlano - wykonawczy. Przedmiary są elementem uzupełniającym, który będzie brany pod uwagę jedynie w przypadku braku elementów robót w projekcie. 7.Projekt budowlany dostępny jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 pok. 302 w godzinach od 9:00 - 15:00. lub na stronie internetowej Zama-wiającego http://www.nowadeba.pl/przetargi/przetargi/ Zał nr 7 do SIWZ 8.Uwaga : Zamawiający zgadza się na zastosowanie innych materiałów niż przyjęte w projekcie pod warunkiem zastosowania kompletnych systemów o parametrach nie gorszych niż przyjęte w projekcie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452333208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych) do dnia 29 września 2014 r. do godz. 11:00. 2.Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą Pzp. 3.W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu O/Nowa Dęba nr rach: 82 9434 1083 2003 1300 0101 0007. 4.W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument wa-dium należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (pok. 206) 5.Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutku-je wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6.Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określo-nych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach okre-ślonych w SIWZ, (jeżeli SIWZ przewiduje wymóg wniesienia zabezpieczenia),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowadeba.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach