Przetargi.pl
Konserwacja - potok Bystrzyk w km 0+000-0+020, 0+480-2+931-2471mb

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8537 440 , fax. 17 8536421
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Hetmańska 9 9
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8537 440, fax. 17 8536421
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka samorządowa jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jedn. budżetowa)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja - potok Bystrzyk w km 0+000-0+020, 0+480-2+931-2471mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa: - ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie, - wywożenie gałęzi, transport na odległość do 2km, gałęzie, - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp km 0+000-0+020, 0+480-2+931 licząc śr. 2m2/mb, wraz z wygrabieniem Robota: - ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5m warstwa namułu grubosci 0,20m, dno szerokości 1,6-1,9m z załadunkiem na miniładowarkę - brak możliwości wprowadzenia sprzętu ciężkiego usunięcie gruntu z płytek zalegającego ponad lustrem wody licząc średnio 2,85 m2/mb w km 0+900 - 1+700 i złożeniu go w miejscu ustalonym przez inspektora nadzoru celem załadunku na samochody dostawcze z wywozem .Miejsce wywozu i zagospodarowania urobku ustala wykonawca w zamian za pozyskany grunt ( brak możliwości rozplantowania gruntu - Osiedle bloków Nowa Dęba ), - przewiezienie pozyskanego gruntu miniładowarką usuniętego z ubezpieczenia Potoku w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru na odległość do 0,4 km - roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, koparka 0,40m3, grunt kategorii III załadunek z miejsca ustalonego przez inspektora nadzoru z wywozem. W kosztorysie nie uwzględniono nakładów uzupełniających do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu w zamian za pozyskany grunt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach