Przetargi.pl
koncepcja oraz projekt budowlano-wykonawczy uzbrojenia terenu pod budownictwo wielorodzinne w obrębie ulicy Bohaterów Getta i ul. Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Gmina Miejska Starogard Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5306006 , fax. 058 5306111
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Starogard Gdański
  ul. Gdańska 6 6
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 058 5306006, fax. 058 5306111
  REGON: 00052524000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  koncepcja oraz projekt budowlano-wykonawczy uzbrojenia terenu pod budownictwo wielorodzinne w obrębie ulicy Bohaterów Getta i ul. Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczy uzbrojenia terenu pod budownictwo wielorodzinne w obrębie ulicy Bohaterów Getta i ul. Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Zakres prac obejmuje dwa podstawowe etapy: Etap I 1 Projekt koncepcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; wykonali w okresie minionych 3 lat od daty ogłoszenia niniejszego przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 1 projektu budowalno-wykonawczego obejmującego zakresem infrastrukturę techniczną (uzbrojenie terenu) o wartości zamówienia nie niższej niż 100 tys. zł.(brutto),W przypadku oferty wspólnej wykonawców powyższy warunek musi spełniać przynajmniej jeden z wykonawców. Dysponują co najmniej po 1 osobie z uprawnieniami do projektowania branży drogowej, sanitarnej (wod-kan), energetycznej, C.O.(centralnego ogrzewania)W przypadku oferty wspólnej wykonawców powyższy warunek można spełnić łącznie. Ocena spełnania warunków: spełnia/nie spełnia*.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.oświadczenie o spełnianiu warunków wynikające z treści art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności; - pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, - dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Należy załączyć odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i aktualnym ubezpieczeniem OC (odpowiedzialności cywilnej);Wykaz usług projektowych (doświadcznie zawodowe); Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac wymienionych w załączonym wykazie (protokoły odbioru , referencje itp.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.starogard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach