Przetargi.pl
Dostawa pasków magnetycznych do zabezpieczania księgozbioru urządzeniem aktywująco-dezaktywującym 3M 955 Bookcheck

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5232344 , fax. 058 5232484
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 1A 1A
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5232344, fax. 058 5232484
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pasków magnetycznych do zabezpieczania księgozbioru urządzeniem aktywująco-dezaktywującym 3M 955 Bookcheck
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa pasków magnetycznych dwustronnie klejących typu 3M Poland, Tattle type B2/DS-B2-N / indeks: 75-0299-2648-4 do zabezpieczania księgozbioru urządzeniem aktywująco - dezaktywującego 3M model 955 Bookcheck, opis parametrów technicznych znajduję się w
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302380006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy : 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów dołączonych do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda od Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz ustalenia osoby (osób) uprawnionej (nych) do ich reprezentowania, niezbędnych oświadczeń i dokumentów oraz dokumentów wchodzących w skład oferty: 1. Wypełniony i podpisany przez osob(ę)y upoważnion(ą)e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy, czyli stronę tytułową oferty wg. załączonego WZORU OFERTY W przypadku dwóch lub więcej przedsiębiorców (Wykonawców) składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), jeden z przedsiębiorców (Wykonawców) zobowiązany jest do podpisania ww. dokumentu (upoważniony przez pozostałych jako ich reprezentant); 2. Na spełnienie warunku z rozdz. IV, §1, pkt 1: Oświadczenie Wykonawcy wynikające z art. 24 i 22 ust.1 ustawy - załącznik nr 2 do SIWZ; W przypadku dwóch lub więcej przedsiębiorców (Wykonawców) składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), każdy z przedsiębiorców (Wykonawców) zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu; 3. Formularz cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku dwóch lub więcej przedsiębiorców (Wykonawców) składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), jeden z przedsiębiorców (Wykonawców) zobowiązany jest do podpisania ww. dokumentu (upoważniony przez pozostałych jako ich reprezentant); 4. Na spełnienie warunku z rozdz. IV, §1, pkt 2: Aktualny (umożliwiający identyfikację osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument powinien być złożony w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy). W przypadku dwóch lub więcej przedsiębiorców (Wykonawców) składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), każdy z przedsiębiorców (Wykonawców) zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu; 5. Wykaz części przedmiotu zamówienia powierzone podwykonawcy(om), w wypadku ich braku należy załączyć niniejsze pismo z oświadczeniem, iż Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców - załącznik nr 3 do SIWZ W przypadku dwóch lub więcej przedsiębiorców (Wykonawców) składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), jeden z przedsiębiorców (Wykonawców) zobowiązany jest do podpisania ww. dokumentu (upoważniony przez pozostałych jako ich reprezentant); 6. Dokument ustanawiający pełnomocnika, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy PZP);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.univ.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach