Przetargi.pl
Kompleksowe utrzymanie w czystości 160 zatok autobusowych na terenie Gminy Żabia Wola

GMINA ŻABIA WOLA ogłasza przetarg

 • Adres: 96-321 Żabia Wola, ul. Główna 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ŻABIA WOLA
  ul. Główna 3
  96-321 Żabia Wola, woj. mazowieckie
  REGON: 750148578
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe utrzymanie w czystości 160 zatok autobusowych na terenie Gminy Żabia Wola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ,,Kompleksowe utrzymanie w czystości zatok autobusowych na terenie Gminy Żabia Wola” 1) sprzątanie przystanków na terenie gminy (co najmniej jeden raz w tygodniu (poniedziałek) – ilość przystanków szacunkowo 160 szt. 2) opróżnianie koszy przystankowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów - Ilość koszy przystankowych szacunkowo 160 szt. 3) sporządzanie Raportów miesięcznych odbioru odpadów komunalnych z przystanków/ wiat przystankowych odebranych z terenu gminy Żabia Wola i sporządzanie miesięcznego protokołu wykonania usługi.Zakres objęty zadaniem: 1. Sprzątanie 160 przystanków autobusowych położonych na terenie Gminy Żabia Wola przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg w miejscowościach: Bartoszówka, Bieniewiec, Bolesławek, Nowa Bukówka, Stara Bukówka, Ciepłe, Ciepłe A, Grzegorzewice, Grzmiąca, Grzymek, Huta Żabiowolska, Jastrzębnik, Józefina, Osowiec, Oddział, Kaleń, Kaleń Towarzystwo, Lasek, Lisówek, Musuły, Ojrzanów, Ojrzanów-Towarzystwo, Petrykozy, Pieńki Słubickie, Siestrzeń, Rumianka, Zalesie, Zaręby, Pieńki Zarębskie, Piotrkowice, Przeszkoda, Redlanka, Skuły, Słubica, Słubica A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica-Wieś, Władysławów, Wycinki Osowskie, Żelechów, Żabia Wola, w zależności od rodzaju przystanku obejmuje wykonanie prac w poniższym zakresie:a) Na przystankach bez zatoki i zadaszenia:-zebranie i usunięcie odpadów z terenu przyległego do słupka przystankowego na odcinku 10 m wzdłuż drogi z jednej i drugiej strony słupka,-pozamiatanie istniejącej wysepki przystankowej lub chodnika, a w okresie zimowym uprzątnięcie śniegu i lodu,b) Na przystankach z zatoką bez zadaszenia:-zebranie i usuniecie śmieci z zatoki na jej całej długości oraz z terenu bezpośrednio przyległego do zatoki,-pozamiatanie chodnika znajdującego się na zatoce, a w okresie zimowym uprzątnięcie śniegu i lodu,c) Na przystankach z zadaszeniem bez zatoki:-pozamiatanie wewnątrz zadaszenia i przed zadaszeniem, a w okresie zimowym uprzątnięcie śniegu i lodu,-zebranie i usunięcie odpadów z terenu wokół zadaszenia,d) Na przystankach z zatoką i zadaszeniem:-zebranie i usunięcie śmieci z zatoki na jej całej długości a także z terenu bezpośrednio przyległego do zatoki oraz zadaszenia,-pozamiatanie wewnątrz zadaszenia i chodnika znajdującego się na zatoce, a w okresie zimowym uprzątnięcie śniegu i lodu,e) Systematyczne opróżnianie koszy na odpady znajdujących się na przystankach nie dopuszczając do ich przepełnienia,f) Utrzymywanie w czystości ławek dla pasażerów znajdujących się wewnątrz zadaszeń,g) Mycie 80 wiat przystankowych 2 razy w roku: na wiosnę (maj lub czerwiec) i na jesień (sierpień-wrzesień),h) Od maja do października, w obrębie przystanku wykoszenie trawy z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu.i) Częstotliwość sprzątania przystanków objętych umową:-wszystkie przystanki raz w tygodniu (w poniedziałki), j) Wszystkie odpady pochodzące ze sprzątania przystanków należy przekazać zgodnie z przepisami prawa w zakresie zagospodarowania odpadów.k) Wszelkie koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pokrywa Wykonawca.Wykonawca zapewnia niezbędny potencjał ludzki oraz sprzęt gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, a także ponosi wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem i eksploatacją. l) Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu umowy do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz innych przepisów szczególnych obowiązujących na terenie podległym Zamawiającemu.m) Wybrany Wykonawca otrzyma od Zamawiającego – szczegółowy wykaz 160 przystanków, z których odbierane będą odpady komunalne.n)Wykonawca odbierze z ww. ilości przystanków/wiat przystankowych każdą ilość odpadów komunalnych będących przedmiotem zamówienia tj.: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, częstotliwość wywozu przez Wykonawcę – raz w tygodniu ) poniedziałek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach