Przetargi.pl
Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Skórcu

Caritas Diecezji Siedleckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Budowlana 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 (25) 640 71 30 , fax. +48 (25) 640 71 30
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Caritas Diecezji Siedleckiej
  ul. Budowlana 1
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. +48 (25) 640 71 30, fax. +48 (25) 640 71 30
  REGON: 710387392
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.caritas.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kościelna osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Skórcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego (9 miejsc) przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Skórcu. Samochód osobowy fabrycznie nowy, rok produkcji 2023, niezarejestrowany o liczbie miejsc 9 (8+1). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.2. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównania różnic między regionami III, obszar D.3. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34115200-8 –pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.4. Okres gwarancji i rękojmi na dostarczone auto wynosi 2 lata.5. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34115200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach