Przetargi.pl
Dostawa nabiału, jajek do kuchni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-200 Łosice, Słoneczna 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
  Słoneczna 1
  08-200 Łosice, woj. mazowieckie
  REGON: 000304585
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozlosice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nabiału, jajek do kuchni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest na dostawa nabiału, jajek do kuchni szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy1. Przedmiotem zamówienia jest na dostawa nabiału, jajek do kuchni szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że środek transportu, którym będzie przewożona żywność posiada odpowiednią opinię sanitarną, w tym celu należy przedłożyć oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualne zezwolenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego (Sanepidu) na prowadzenie usług transportowych w zakresie przewozu żywności (zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach