Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Żłobka „Wiązusie” w Gliniance

Gminny Żłobek "WIĄZUSIE" w Gliniance ogłasza przetarg

 • Adres: 05-408 Glinianka, Napoleońska 53A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Żłobek "WIĄZUSIE" w Gliniance
  Napoleońska 53A
  05-408 Glinianka, woj. mazowieckie
  REGON: 522023209
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Żłobka „Wiązusie” w Gliniance
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. część I: Sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych i nabiału.2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla części I zawarty jest w Załączniku nr 2 do SWZ.Część II: Sukcesywna dostawa owoców i warzyw.Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla części II stanowi Załącznik nr 2.1Część III: Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin.Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla części III stanowi Załącznik nr 2.2 do SWZ.Część IV: Sukcesywna dostawa artykułów mrożonych i ryb.Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla części IV stanowi Załącznik nr 2.3 do SWZ.Część V: Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych.Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla części V stanowi Załącznik nr 2.4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach