Przetargi.pl
Kompleksowa usługa utrzymania czystości i porządku wraz z utrzymaniem czystości na przylegających terenach zewnętrznych realizowana dla Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Sądowa 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (62) 592 61 18
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
  Sądowa 2
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. (62) 592 61 18
  REGON: 000324033
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa utrzymania czystości i porządku wraz z utrzymaniem czystości na przylegających terenach zewnętrznych realizowana dla Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: 1. Usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw, wszelkich innych pomieszczeniach użytkowych, gospodarczych oraz sanitariatach i ciągach komunikacyjnych w budynkach Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolski przy ul. Sądowej 2, z użyciem materiałów, środków technicznych i chemicznych dostarczonych przez Wykonawcę.2. Usługi w zakresie utrzymania czystości i odśnieżania na terenach zewnętrznych (chodnik, parking), a w szczególności usuwanie oblodzeń, posypywanie chlorkiem wapnia, chlorkiem sodu, piaskiem lub innymi dopuszczalnymi przepisami środkami ( bezpiecznymi ekologicznie), tak aby powierzchnie były „czyste” do warstwy bruku w systemie pracy ciągłej oraz wywóz nadmiaru śniegu i bieżące porządkowanie terenu (w szczególności usuwanie pozostałości użytego pisaku).Szczegółowy opis realizacji zamówienia oraz zakres prac zawiera Załącznik nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, które zostało określone w Rozdział II ust. 8 SWZ i dokumentach postępowania.Prawo opcji dotyczy:1. rozszerzenia zakresu usług świadczonych w ramach podstawowego przedmiotu zamówienia na budynek położony przy ul. Partyzanckiej 32 w Ostrowie Wielkopolskim, który ma zostać przekazany pod zarząd Zamawiającego, nie wcześniej niż od dnia 1 sierpnia 2023 r.2. zapewnienia przez Wykonawcę realizacji usług sprzątania, w przypadku zaistnienia doraźnej potrzeby Zamawiającego, w szczególności związanej z remontem, montażem, itp., oraz w czasie innych nieprzewidzianych zdarzeń powodujących konieczność wykonania dodatkowej usługi sprzątania.Szczegółowy opis, zakres, sposób i warunki realizacji prawa opcji zawiera Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy i Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis realizacji zamówienia, , które stanowią integralną część SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach