Przetargi.pl
Zakup oleju opałowego przeznaczonego do celów grzewczych wraz z dostawą do Ośrodków Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 61-823 Poznań, Piekary 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616554650
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
  Piekary 17
  61-823 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616554650
  REGON: 630499026
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpkww.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oleju opałowego przeznaczonego do celów grzewczych wraz z dostawą do Ośrodków Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup oleju opałowego przeznaczonego do celów grzewczych wraz z dostawą do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, gm. Lądek, pow. słupecki.Zakup oleju opałowego przeznaczonego do celów grzewczych wraz z dostawą do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, gm. Sieraków, pow. międzychodzki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający uzna warunek za spełniony na postawie złożonej przez Wykonawcę aktualnej na dzień jej złożenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi, ważnej min. do 31.12.2023 r. wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 150.000,00 zł dla każdej części opisu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach