Przetargi.pl
Kompleksowa usługa szkoleń zawodowych i specjalistycznych w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie projektu systemowego Im więcej tym lepiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 22-424 Sitno, Sitno 73
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 611 26 02 , fax. 84 611 26 02
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Sitno 73 73
  22-424 Sitno, woj. lubelskie
  tel. 84 611 26 02, fax. 84 611 26 02
  REGON: 00605750900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa szkoleń zawodowych i specjalistycznych w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie projektu systemowego Im więcej tym lepiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowej usługi szkoleń zawodowych i specjalistycznych w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie projektu systemowego Im więcej tym lepiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przeprowadzenie szkoleń: - psychologicznych, celem których będzie podniesienie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem oraz budowaniem prawidłowej samooceny, dla 14 osób w wymiarze 22 h, - z doradcą zawodowym, celem którego będzie analiza rynku pracy pod kątem poszukiwania zatrudnienia oraz kształtowania umiejętności autoprezentacji, dla 14 osób w wymiarze 22 h, Kursy zawodowe: - kurs prawa jazdy kat. B (30 h teorii, 30 h praktyki) dla 8 osób łącznie. Kurs powinien składać się z następujących bloków tematycznych: szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne. Na cenę kursu składać się będą: badania lekarskie, nauka jazdy, koszty egzaminu teoretycznego i praktycznego w tym jeden poprawkowy praktyczny. Program szkolenia powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami. (Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz 1834 z późn. zm.). Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem zaświadczenia o ukończonym szkoleniu. - kurs prawa jazdy kat. C dla 1 osoby (20 h teorii, 30 h praktyki). Kurs powinien składać się z następujących bloków tematycznych: szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne. Na cenę kursu składać się będą: badania lekarskie, nauka jazdy, koszty egzaminu teoretycznego i praktycznego w tym jeden poprawkowy praktyczny. Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem zaświadczenia o ukończonym szkoleniu, - magazynier z obsługą komputera dla 1 osoby niepełnosprawnej, w wymiarze, co najmniej 150 h. Na cenę kursu składać się będą: wykłady + praktyka, materiały szkoleniowe, Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem zaświadczenia o ukończonym szkoleniu, - cukiernik z egzaminem czeladniczym dla 2 osób w wymiarze, co najmniej 250 h. Na cenę kursu składać się będą: wykłady + praktyka, materiały szkoleniowe. Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem zaświadczenia o ukończonym szkoleniu, - sprzedawca fakturzysta z obsługą kas fiskalnych dla 1 osoby w wymiarze, co najmniej 130 h. Na cenę kursu składać się będą: wykłady + praktyka, materiały szkoleniowe, - bukieciarstwo i florystyka dla 1 osoby niepełnosprawnej w wymiarze, co najmniej 70 h. Na cenę kursu składać się będą: wykłady + praktyka, materiały szkoleniowe. Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem zaświadczenia o ukończonym szkoleniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie dotyczy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach