Przetargi.pl
Zaprojektowanie, budowa oraz dostawa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów na dwóch kierunkach ruchu: - Zadanie nr 1: na drodze krajowej nr 2, w miejscowości Woroniec, km 620+075; - Zadanie nr 2: na drodze krajowej nr 12, w miejscowości Chojno Nowe, km 648+901; - Zadanie nr 3: na drodze krajowej nr 17, w miejscowości Sitaniec, km 168+383; - Zadanie nr 4: na drodze krajowej nr 19, w miejscowości Mosty, km 366+200.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5349242 , fax. 081 5349239, 5324467
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
  ul. Ogrodowa 21 21
  20-075 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5349242, fax. 081 5349239, 5324467
  REGON: 01751157500161
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie, budowa oraz dostawa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów na dwóch kierunkach ruchu: - Zadanie nr 1: na drodze krajowej nr 2, w miejscowości Woroniec, km 620+075; - Zadanie nr 2: na drodze krajowej nr 12, w miejscowości Chojno Nowe, km 648+901; - Zadanie nr 3: na drodze krajowej nr 17, w miejscowości Sitaniec, km 168+383; - Zadanie nr 4: na drodze krajowej nr 19, w miejscowości Mosty, km 366+200.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaprojektowanie, budowa oraz dostawa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów na dwóch kierunkach ruchu: - Zadanie nr 1: na drodze krajowej nr 2, w miejscowości Woroniec, km 620+075; - Zadanie nr 2: na drodze krajowej nr 12, w miejscowości Chojno Nowe, km 648+901; - Zadanie nr 3: na drodze krajowej nr 17, w miejscowości Sitaniec, km 168+383; - Zadanie nr 4: na drodze krajowej nr 19, w miejscowości Mosty, km 366+200.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach