Przetargi.pl
Rewitalizacja terenu siedziby WAM OReg Lublin przy ul. Łęczyńskiej 1

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-309 Lublin, ul. Łęczyńska 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7462209 , fax. 081 7462209 w. 123
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie
  ul. Łęczyńska 1 1
  20-309 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7462209, fax. 081 7462209 w. 123
  REGON: 01126394600346
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Agencja Państwowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja terenu siedziby WAM OReg Lublin przy ul. Łęczyńskiej 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest remont rewitalizacja terenu siedziby WAM OReg Lublin przy ul. Łęczyńskiej, w zakresie: 1) robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach, 2) wycinki i cięć pielęgnacyjnych drzewostanu, 3) remontu nawierzchni parkingu i drogi wewnętrznej, 4) remontu oświetlenia zewnętrznego, 5) wymiany oprzyrządowania kotła grzewczego gazowego Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części, opisanych w Cz. XIX niniejszej SIWZ. 2.Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorach umów stanowiących załączniki nr 6 do SIWZ, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych- załączniki nr 7 do SIWZ. Szczegółowe zakresy zostały ujęte w przedmiarach robót- załączniki nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach