Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-022 Lublin, ul. Okopowa 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 4635300 , fax. 081 4635305
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
  ul. Okopowa 5 5
  20-022 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 4635300, fax. 081 4635305
  REGON: 43012391300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, gotowego do eksploatacji sprzętu komputerowego w tym zestawów komputerowych i komputerów przenośnych z zainstalowanym systemem operacyjnym, drukarek, oprogramowania biurowego, serwera oraz zestawów do podpisu elektronicznego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie: 1) komputer z monitorem typ 1 i oprogramowaniem - 11 szt. 2) komputer przenośny z oprogramowaniem - 2 szt. 3) serwer - 1 szt. 4) macierz dyskowa - 1 szt. 5) drukarka laserowa mono, dwustronna, z interfejsem sieciowym - 5 szt. 6) drukarka laserowa kolor, dwustronna, z interfejsem sieciowym - 1 szt. 7) monitor LCD typ 2 - 9 szt. 8) monitor LCD typ 3 - 1 szt. 9) przenośny dysk twardy - 2 szt. 10) nagrywarka DVD - 1 szt. 11) pendrive - 13 szt. 12) listwa zasilająca z filtrem przepięciowym - 20 szt. 13) telefax - 1 szt. 14) zestaw do podpisu elektronicznego - 3 szt. 15) oprogramowanie serwerowe - 1 szt. 16) półka do szafy rackowej o regulowanej głębokości - 4 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wup.lublin.pl/wup/index.php?kat=200
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach