Przetargi.pl
Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły i hali sportowej w Fałkowie

Gmina Fałków ogłasza przetarg

 • Adres: 26-260 Fałków, ul. Zamkowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 447 873 535 , fax. 447 873 535
 • Data zamieszczenia: 2020-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Fałków
  ul. Zamkowa 1 A
  26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie
  tel. 447 873 535, fax. 447 873 535
  REGON: 59064806600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.falkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły i hali sportowej w Fałkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły i hali sportowej w Fałkowie, poprzez: 1) Docieplenie ścian zewnętrznych 2) Docieplenie posadzek oraz dachu 3) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 4) Modernizacja c.o. i c.w.u - montaż pompy ciepła, przebudowa części instalacji, grzejników 5) Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED 6) Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, która zawiera projekty budowlane oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowe warunki i zakres zamówienia określono w SIWZ w tym we wzorze umowy. Uwaga: w dokumentacji budowlanej mogą znajdować się zapisy dotyczące robót przy hali gimnastycznej, których nie obejmuje przedmiot zamówienia. Zakres robót wskazany w przedmiarach należy traktować jedynie pomocniczo, jednak przygotowane na podstawie przedmiarów kosztorysy ofertowe, należy dostarczyć do zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, a projektem budowlanym. Powyższe dokumenty stanowią integralną część SIWZ. Do realizacji zamówienia należy używać materiałów nowych, bez wad, wskazanych w projekcie budowlanym, przedmiarach lub równoważnych. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie Zmawiający w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne. Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0028/17 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Fałków”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Okres gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od daty odbioru zadania bez wad.(uwaga: deklarowany okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert) Termin wykonania: do 16.08.2021r Uwaga: Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie Umowy o pracę (art. 29 ust. 3a). Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy P.Z.P. wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące niżej wymienione czynności były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, wg formuły spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać: 1. Formularz ofertowy-wg załącznika nr 1; 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 2; 3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-wg załącznika nr 3; 4. Pełnomocnictwo-o ile dotyczy; 5.Dowód wniesienia wadium ( w przypadku wniesienia wadium w gotówce, nie ma obowiązku przedkładania takiego dowodu a jedynie się to zaleca)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach