Przetargi.pl
„Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczępy w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców – Roboty budowlane – Budowa sceny koncertowej - mały amfiteatr”

Gmina Tuczępy ogłasza przetarg

 • Adres: 28-142 Tuczępy, Tuczępy 35
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413533135
 • Data zamieszczenia: 2022-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuczępy
  Tuczępy 35
  28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie
  tel. 413533135
  REGON: 291010820
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuczepy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczępy w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców – Roboty budowlane – Budowa sceny koncertowej - mały amfiteatr”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Tuczępy w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców – Roboty budowlane – Budowa sceny koncertowej – mały amfiteatr” w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Osi priorytetowej 6. Rozwój miast z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Nr projektu RPSW.06.05.00-26-0050/17. W ramach zadania przewidziano prace polegające na budowie muszli koncernowej – małego amfiteatru oraz uzyskanie w umieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. W ramach zadania estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznych miejscowości Tuczępy projektu rewitalizacyjnego.Zakres prac, w szczególności:- roboty ziemne, - budowa fundamentów, - izolacje przeciwwilgociowe, - murowanie ścian,- budowa konstrukcji, - izolacja termiczna dachu z pokryciem, - stolarka drzwiowa,- tynki wewnętrzne, - podłoża i posadzki, - malowanie, - elewacja, - instalacja wody, - kanalizacja wewnętrzna, - przyłącz wody i kanalizacji, - instalacje elektryczne, - nagłośnienie, - siedziska przenośne, - chodniki,- roboty w zakresie zagospodarowania terenu w tym ogrodzenie i tereny zielone, - oświetlenie zewnętrzne, - budowa pojazdu dla osób niepełnosprawnych,- wykonanie monitoringu, Szczegółowy zakres prac opisuje projekt budowlany i pozostała dokumentacja techniczna załączana do SWZ. Po wyborze oferty a przed zawarciem umowy zostanie zawarty Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Minimalna kwota ubezpieczenia – 400 000,00 zł4) zdolności technicznej lub zawodowej:Celem spełniania warunku udziału Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane z zakresu budownictwa budowie, przebudowie budynku użyteczności publicznej, minimum jednej roboty o wartości przynajmniej 300 000,00 zł brutto.Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące kierowanie robotami budowlanymi oraz wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności:- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającą co najmniej 5-cioletnie (od uzyskania uprawnień) doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych, wraz z informacją na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacji o sposobie dysponowania tą osobą, Wykonawca w ciągu pięcioletniego okresu doświadczenia ma wykaz minimum 1 usługę w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych.- konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającą co najmniej 5-cioletnie (od uzyskania uprawnień) doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcyjno-budowlanej, wraz z informacją na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacji o sposobie dysponowania tą osobą. Wykonawca w ciągu pięcioletniego okresu doświadczenia ma wykaz minimum 1 usługę w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego konstrukcyjno-budowlanej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach