Przetargi.pl
Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec

Gmina Czarny Dunajec ogłasza przetarg

 • Adres: 34-470 Czarny Dunajec, Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48182613540 , fax. +48182613530
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarny Dunajec
  Józefa Piłsudskiego 2
  34-470 Czarny Dunajec, woj. małopolskie
  tel. +48182613540, fax. +48182613530
  REGON: 49189216200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec” poprzez łączne wykonanie: a) czynności projektowych wykonanych na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i audytów energetycznych oraz czynności administracyjnych polegających na takim działaniu wykonawcy aby uzyskał w imieniu zamawiającego na podstawie wykonanej dokumentacji w ramach zadania dokumenty pozwalający na wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w przypadkach gdzie z zakresu rzeczowego wynika taka konieczność. b) robót budowlanych zgodnych z zapisami SWIZ i załączników mającymi odzwierciedlenie w opracowanych i załączonych do SIWZ dokumentach. Wskazuję się, że: a) załączone do SWIZ przedmiary robót na zakres termomodernizacyjny dla każdego z elementów zamówienia, mają za zadanie doprecyzowanie zakresu zamówienia do celów właściwej wyceny i kalkulacji ceny ofertowej. b) w przypadku rozbieżności lub niespójności w obmiarze decydujący do wyceny zamówienia jest zawsze audyt energetyczny a następnie PFU. Opis elementów zamówienia: Element 1. Wykonanie projektów budowalnych i robót budowalnych dla zakresu modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Podczerwonem Element 2. Wykonanie projektów budowalnych i robót budowalnych dla zakresu modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem Element 3. Wykonanie projektów budowalnych i robót budowalnych dla zakresu modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. K. Makuszyńskiego w Piekielniku Element 4. Wykonanie projektów budowalnych i robót budowalnych dla zakresu modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pieniążkowicach im. Św. Jadwigi Królowej z filią w Dziale Element 5. Wykonanie projektów budowalnych i robót budowalnych dla zakresu modernizacji energetycznej budynku Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 30.000,00 złotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 7.1 SIWZ. b) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 5.3.2 SIWZ. c) Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach