Przetargi.pl
Kompleks rekreacyjny Nad Białką w Głuchołazach w okolicach ul. Kościuszki i ul. Opolskiej (Etap- I A) obejmujący: budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj

Gmina Głuchołazy ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, Rynek 15
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4092100 , fax. 77 4092101
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głuchołazy
  Rynek 15 15
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 77 4092100, fax. 77 4092101
  REGON: 53141279200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glucholazy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleks rekreacyjny Nad Białką w Głuchołazach w okolicach ul. Kościuszki i ul. Opolskiej (Etap- I A) obejmujący: budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy, przedmiary robót budowlanych oraz kalkulacji cen jednostkowych, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych) dla Etapu I A inwestycji, a także pełnienie nadzoru autorskiego i realizacja inwestycji , zgodnie z wykonaną dokumentacją, ( w części objętej realizacją) ,w zakresie określonym w programie funkcjonalno-użytkowym dla zadania: Kompleks rekreacyjny Nad Białką w Głuchołazach w okolicach ul. Kościuszki i ul. Opolskiej (Etap- I A) obejmujący: budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj, a w szczególności: -Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz. Przez wykonanie niezbędnej inwentaryzacji należy rozumieć wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów dla których brak jest dokumentacji archiwalnej (należy wykonać inwentaryzację istniejącego obiektu mieszkalnego oraz projekt obejmujący rozbiórkę tego obiektu wraz z realizacją tych robót rozbiórkowych) , a także w razie konieczności wykonanie dodatkowych badań geologicznych, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej. -Sporządzenie na podkładzie geodezyjnym (aktualna mapa do celów projektowych), na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego wstępnej koncepcji oraz Programu funkcjonalno użytkowego - ostatecznego wielobranżowego projektu, w skład którego wchodzić będzie: projekt agospodarowania terenu oraz projekt budynków. -Opracowanie, na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego koncepcji, projektu budowlanego - w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej. -Opracowanie projektów wykonawczych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim Wszystkie opracowania należy dostarczyć w formie papierowej jak również w wersji elektronicznej w formie nieedytowalnej (PDF) oraz nieedytowalnej (DWG). -Opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej, - Uzyskanie niezbędnych warunków (wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, telekomunikacyjnej), uzgodnień, pozwoleń, decyzji (przeprowadzenie procedury zmierzającej do uzyskania zgody na wycinkę drzew kolidujących z obiektami planowanej inwestycji , przy czym koszty opłat administracyjnych związanych z wykonaniem wycinki istniejących drzew i krzewów będzie ponosił Zamawiający) wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. -Sporządzenie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego szczegółowego harmonogramu wykonania robót budowlanych. -Zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. -Wykonanie robót budowlanych Etapu IA na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie umożliwiającym oddanie obiektów do użytkowania. -Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej I etapu robót budowlanych w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie należy do Zamawiającego i nie należy do obowiązków Wykonawcy. Opis ogólny terenu oraz zakresu I Etapu inwestycji -Teren przeznaczony pod budowę kompleksu Nad Białką jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Głuchołazach nr X.111.11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki). Teren oznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolami: 15aUS (podstawowe przeznaczenie pod tereny sportu i rekreacji), 14bWT (podstawowe przeznaczenie pod obiekty urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego). Zakres opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla pierwszego I-Etapu stanowi część szerokiego zadania, polegającego na budowie wielofunkcyjnego kompleksu sportowo -rekreacyjnego Nad Białką, położonego na terenach oznaczonych w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczonych symbolami: 15aUS, 14bWT, 15cZP, 15dKDX, 12cZP, 14aWS. -Inwestycja pod nazwą Budowa kompleksu rekreacyjnego Nad Białką w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską została podzielona na III Etapy: Zakres etapu I A obejmuje: a) część objętą projektowaniem i realizacją: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej (na podstawie opracowanej koncepcji) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Budowa niecki basenowej rekreacyjnej wraz atrakcjami oraz częścią pływacką w technologii żelbetowej lub stalowej. Wykonanie zjeżdżalni rurowej otwartej Budowa brodzika dla dzieci w technologii żelbetowej. Budowa zespołu budynków usługowo-administracyjnych z zapleczem socjalnym (spełnienie minimum wymagań z możliwością ewentualnej rozbudowy, część technologiczna budynku w technologii żelbetowej, część nadziemna w technologii szkieletowej stalowej lub w technologii tradycyjnej - murowanej. Wyklucza się zastosowanie technologii kontenerowej). Zespół składający się z dwóch odrębnych budynków oraz zadaszonej strefy wejściowej. Instalację kolektorów słonecznych. Budowa ciągów technologicznych do fontanny suchodennej . b) część objętą projektem - niezrealizowaną w tym etapie Wykonanie zjeżdżalni rurowej, zamkniętej, Budowa fontanny suchodennej (budowa zbiorników wyrównawczych, rozbudowa istniejącej technologii) Budowa boisk: trzy boiska do siatkówki plażowej (piaszczyste) Budowę placu zabaw Zakres etapu I B obejmuje: Projekt oraz wykonanie zjazdów z drogi położonej wzdłuż kanału Młynówka. Droga wg odrębnego opracowania. Zakrycie kanału wg odrębnego opracowania realizowanego przez Wodociągi sp. z o. o. w Głuchołazach. Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie drogi wzdłuż kanału Młynówka oraz na odcinku kanału przeznaczonego do zakrycia wg odrębnego opracowania (odrębnego postępowania) Budowa parkingu dla obsługi kąpieliska wg odrębnego opracowania (odrębnego postępowania) Zakres II etapu inwestycji przewidzianego do realizacji w późniejszym terminie (nie objęty zakresem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego) obejmuje m. in.: Przeprawa mostowa. Droga rowerowa. Park linowy. Przystań kajakowa. Skatepark. Paintball. Wakeboard. Inwestycja realizacji I Etapu musi być skoordynowana z inwestycjami opracowywanymi wg odrębnych dokumentacji, tj.: a) Budowa drogi dojazdowej do parkingu i kąpieliska oraz przebudowa dwóch mostków (na kanale Młynówka) wraz z niezbędną dla ich realizacji infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną w południowej części kompleksu (obszar oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: 06KD). b) Modernizację kanału Młynówki realizowanej przez Wodociągi sp. z o.o. w Głuchołazach w ramach Funduszu Spójności. Zakres modernizacji obejmuje m.in. przekrycie kanału Młynówki, ale bez budowy na jej części drogi dojazdowej (obszar oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: 15dKDx). c) Etap I inwestycji obejmuje budowę drogi dojazdowej lecz wg odrębnej procedury od zaprojektuj wybuduj . 4) Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. UWAGA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) nie gorszej jakości niż opisane w projektach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca przed zastosowaniem takich materiałów (wyrobów) musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane oraz wzoru umowy załączonego do wniosku. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę zamówienia. Gwarancja wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji: a) na wykonane roboty budowlane i zagospodarowanie terenu ( budowę dróg wewnętrznych, elementów małej architektury, nasadzeń drzew i krzewów itp.) z wyłączeniem robót związanych z wykonaniem i montażem niecek basenowych, stanowiące przedmiot zamówienia - Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy, a na zamontowane materiały i urządzenia gwarancji producenta, b) na wykonane i zamontowane niecek basenowych - Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na okres 60 miesięcy. 2) Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres 36 miesięcy Dodatkowe elementy mające wpływ na koszt budowy. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi: -geodezyjny koszt obsługi budowy, -koszty map powykonawczych, -koszty badań i sprawdzeń ,wskaźniki zagęszczenia gruntu, warstw podbudowy itp. -koszty związane z organizacją ruchu w czasie trwania robót wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu, montażem oznakowań, itp.( w przypadku wystąpienia potrzeb) -koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót, -koszty opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dla zarządców dróg, których gmina nie jest właścicielem ,skrzyżowania dróg gminnych z innymi drogami ( w przypadku wystąpienia potrzeb) -koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp., -koszty dozoru budowy, 2) Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie i uwzględnienie robót, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w Programie Funkcjonalno Użytkowym (poprzedzając to procedurą zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Forma wadium. 1) wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275), 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. f) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. g) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa, gwarancja nie może w swej treści uzależniać wypłaty wadium od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w imieniu Zamawiającego. Wypłata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. Gwarancja winna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium, h) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres związania ofertą, j) w przypadku wniesienia wadium przez Konsorcjum w formie o której mowa w pkt. 12.2.1) lit. b) do e) SIWZ winno ono w swej treści zawierać wyraźne wskazanie wszystkich Wykonawców tworzących Konsorcjum wraz z podaniem ich nazw i siedzib. 3) postanowienia pkt. 12.2.2) SIWZ stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej w pkt. 12.2.1) lit. b) i 12.2.1) lit. e). Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: WBK S.A. 29109021670000000562000051 z dopiskiem Wadium w postępowaniu : Kompleks rekreacyjny Nad Białką w Głuchołazach w okolicach ul. Kościuszki i ul. Opolskiej (Etap-IA) obejmujący: budowę kąpieliska otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w systemie zaprojektuj i wybuduj Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. 2) wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale należy dołączyć do oferty. 3) w przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez Pełnomocnika Wykonawców o których mowa w pkt. 11.1 SIWZ. Termin wniesienia wadium. 1) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, 2) w wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 3) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą, 4) Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2013&mc=7
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach