Przetargi.pl
Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń dla stażystów i pracowników PW* wraz z cateringiem w ramach projektu - Współpraca między sektorami szansą na innowacyjność przedsiębiorstw. (* - PW = przedsiębiorstw)

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

  • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A
  • Województwo: opolskie
  • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 077 5415930
  • Data zamieszczenia: 2013-07-02
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
    Pl. Kopernika 11A 11A
    45-040 Opole, woj. opolskie
    tel. 077 5 415977, fax. 077 5415930
    REGON: 00000138200000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.opole.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń dla stażystów i pracowników PW* wraz z cateringiem w ramach projektu - Współpraca między sektorami szansą na innowacyjność przedsiębiorstw. (* - PW = przedsiębiorstw)
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń dla stażystów i pracowników PW* wraz z cateringiem w ramach projektu - Współpraca między sektorami szansą na innowacyjność przedsiębiorstw, z podziałem na 2 zadania: 1. przeprowadzenie szkoleń dla stażystów - opisanych szczegółowo w załączniku nr 1A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, 2. przeprowadzenie szkoleń dla pracowników PW* - opisanych szczegółowo w załączniku nr 1B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. (* - PW = przedsiębiorstw)
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.uni.opole.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach